Nieuwe regels voor berichtenverkeer fiscus

30 juli 2015 | Door redactie

Onlangs stemde de Tweede Kamer in met het voorstel voor de ‘Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst’. In dit voorstel zijn regels opgenomen die ervoor zorgen dat de communicatie met de fiscus op de langere termijn volledig digitaal verloopt. De Eerste Kamer stemt uiterlijk begin september over dit wetsvoorstel. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe regels is 1 oktober 2015.

In 2012 maakte de overheid in een Kamerbrief (pdf) vier maatregelen bekend die ertoe moesten leiden dat u op een gemakkelijkere manier kunt communiceren met de Belastingdienst. Eén daarvan was het streven naar volledig digitaal berichtenverkeer. Dit kon u lezen in het nieuwsartikel ‘Belastingdienst vereenvoudigt haar processen’. In het wetsvoorstel ‘Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst' zijn deze plannen uitgewerkt. Om vertraging te voorkomen is er begin 2015 voor gekozen om de bepalingen die gaan over de elektronische communicatie, onder te brengen in een apart wetsvoorstel: de ‘Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst’. De regels hieruit gaan in op administratieve veranderingen in de communicatie met de Belastingdienst.

Digitaal verzenden en ontvangen van berichten

Uit de memorie van toelichting bij dit nieuwe wetsvoorstel blijkt dat de fiscus het berichtenverkeer op de langere termijn volledig wil digitaliseren. Op dit moment zijn er al administratieve processen die geheel langs elektronische weg verlopen. Denk hierbij aan de meldingen in verband met de energie- en milieu-investeringsaftrek. De regels die dit mogelijk maken, wijken echter af van de bepalingen die u op dit moment verplichten om uw aangiften elektronisch in te dienen. Het nieuwe wetsvoorstel introduceert daarom een specifieke bepaling die het volledig digitaal ontvangen en sturen van berichten in de toekomst mogelijk maakt.

De nieuwe regels hebben betrekking op heffing, inning en toeslagen

Voor u is van belang dat berichtenverkeer over de heffing en inning van belastingen elektronisch zal gaan. Daarnaast zal ook de digitale berichtgeving over toeslagen elektronisch plaatsvinden. Om ervoor te zorgen dat ondernemingen en burgers niet meteen te maken krijgen met een volledig digitaal berichtenverkeer, wordt er een ingroeischema gemaakt. Dit schema geeft aan in welke stappen het berichtenverkeer gedigitaliseerd wordt.