Schijnconstructies leiden tot uitbuiting

18 januari 2013 | Door redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aangeeft de schijnconstructies voor medewerkers uit Midden- en Oost-Europa te willen bestrijden. Schijnconstructies zijn ingewikkelde juridische constructies waarmee werkgevers medewerkers voor een laag loon kunnen laten werken.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil uitbuiting van arbeidsmigranten, onderbetaling en oneerlijke concurrentie voorkomen. Dit geeft de minster aan in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer.
Op papier hebben migranten die in Nederland komen werken dezelfde rechten en plichten als Nederlandse medewerkers. In de praktijk kan het uitzenden en detacheren van medewerkers vanuit een andere EU-lidstaat naar Nederland ertoe leiden dat de premieheffing en belastingheffing over de beloning van uitgezonden medewerkers onder verschillende rechtsstelsels valt. Dit geeft werkgevers de mogelijkheid om het minimumloon – via een schijnconstructie – te ontduiken. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie tussen organisaties en verdringt andere medewerkers van de arbeidsmarkt.

Maatregelen om schijnconstructies te voorkomen

De minster gaat in overleg met gemeenten, sociale partners, de Belastingdienst en de ministeries van Veiligheid en Justitie (V&J) en Economische Zaken (EZ) bepalen welke maatregelen nodig zijn om de schijnconstructies te voorkomen. Zo gaan ze onder andere kijken naar de handhaving van cao’s en de aanpak om faillissementsfraude en belastingfraude te voorkomen. Ook de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is voorstander van het beëindigen van internationale schijnconstructies op de arbeidsmarkt. De brancheorganisatie heeft daardoor een aantal concrete voorstellen ingediend bij de minister en de Tweede Kamer. De minster zal in de loop van het jaar de verdere invulling van de maatergelen vaststellen.

Negatieve gevolgen schijnconstructies beperken

In het kader van het project EU-arbeidsmigratie zijn al verschillende maatregelen genomen om de negatieve gevolgen van schijnconstructies te beperken zoals de registratieplicht voor uitzendbureaus, het meldpunt malafide uitzendbureaus en een maximumbedrag voor huisvesting en ziektekosten dat werkgevers mogen inhouden op het loon.