Termijn hardheidsclausule nog maar vijf jaar

7 januari 2011 | Door redactie

U heeft nog maar vijf jaar de tijd om een verzoek tot ambtshalve vermindering of teruggaaf in te dienen bij de Belastingdienst. In een recent besluit heeft de staatssecretaris van Financiën de termijn voor ambtshalve vermindering of teruggaaf namelijk verlaagd van zeven naar vijf jaar. Dit besluit geldt voor alle belastingen en is al ingegaan op 1 januari 2011.

De hardheidsclausule kan de inspecteur gebruiken als de toepassing van de wetgeving zou leiden tot onbedoelde fiscale gevolgen. Dit kan de inspecteur zelf bepalen, maar u kunt hier ook om verzoeken. De inspecteur kan uw aanslag dan ambtshalve verminderen en teruggaaf verlenen, zodat de inspecteur de onbedoelde gevolgen wegneemt. In het besluit zijn de situaties opgenomen waarin de fiscus ambtshalve vermindering kan verlenen.

Van zeven naar vijf jaar

In het vorige besluit was nog een termijn van zeven jaar opgenomen voor bepaalde situaties. Dit is voor alle belastingen nu gelijk getrokken tot een termijn van vijf jaar. Deze termijn gaat lopen aan het einde van het kalenderjaar bij aanslagbelastingen zoals bijvoorbeeld de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Voor aangiftebelastingen zoals bijvoorbeeld de BTW en de loonheffing gaat deze termijn lopen aan het einde van het belastingjaar waarin de belastingschuld is ontstaan of de teruggaaf is verleend. Voor verzoeken die tot 31 maart 2011 zijn ingediend, blijft de termijn van zeven jaar van toepassing voor de situaties die daarvoor in aanmerking kwamen. Houdt u dus rekening met deze nieuwe termijnen!