Toepassing deelnemingsvrijstelling ingeperkt

18 september 2015 | Door redactie

Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2016 gepubliceerd. Dit bevat ook een aantal wetsvoorstellen, waaronder het voorstel voor de Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015. Dit voorstel gaat over alle geldverstrekkingen binnen deelnemingsverhoudingen waarbij er sprake is van een aftrek, terwijl er geen belastingheffing tegenover staat. Deze situatie en het effect van deze nieuwe regels komen het duidelijkste naar voren bij de constructie van de hybride lening.

De Moeder-dochterrichtlijn is een Europese richtlijn die moet zorgen voor een gelijk speelveld van nationale en grensoverschrijdende ondernemingen. Op basis van deze richtlijn moeten de landen in de Europese Unie (en dus ook in Nederland) de winst die een dochter uitdeelt aan haar moeder vrijstellen van bronbelasting. Daarnaast voorkomt deze richtlijn dubbele belasting van de dochter bij de moeder. Van deze voordelen wordt echter regelmatig misbruik gemaakt. De Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015 moet dit voorkomen.

De deelnemingsvrijstelling is niet altijd meer van toepassing

De nieuwe regels hebben betrekking op de situatie waarin er bijvoorbeeld een hybride lening is die voor een onderneming in een verstrekkend land als een schuld wordt aangemerkt en in de ontvangende lidstaat als eigen vermogen wordt gezien. Hierdoor is de rente-uitkering van een onderneming uit het eerst genoemde land een aftrekpost voor de winstbelasting. In het ontvangende land is de winstuitdeling echter vrijgesteld. Belastingheffing blijft dan uit. In Nederland wordt dit geregeld door de deelnemingsvrijstelling. De deelnemingsvrijstelling en –verrekening is straks niet meer van toepassing in deze situatie. Dit geldt echter niet voor de voordelen die zijn behaald bij de vervreemding van een deelneming of op valutaresultaten. Hiervoor geldt straks een wereldwijde benadering, zodat het niet uitmaakt in welk land de deelneming is gevestigd.     

Minimumbepaling voorkomt misbruik

Daarnaast is het de bedoeling om misbruik van de Moeder-dochterrichtlijn te voorkomen. Het gaat om een minimumbepaling die moet zorgen voor een gelijksoortige toepassing van antimisbruikbepalingen in de lidstaten van de Europese Unie. Download de Miljoenennota 2016 en het Belastingplan 2016 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.