Vragen over: vooroverleg met de Belastingdienst

9 juli 2021 | Door redactie

Als uw organisatie van tevoren wil weten hoe het zit met belastingheffing, invorderingen en belastingwetten, kunt u een vooroverleg of ruling aanvragen bij de Belastingdienst. Vooroverleg leidt tot een eenzijdige standpuntbepaling van de kant van de belastinginspecteur. In het vooroverleg legt hij de fiscale gevolgen van het voorgenomen handelen van de belastingplichtige organisatie vast. De fiscus is gebonden aan deze toezegging. Hoe werkt dit?

Vooroverleg voorziet in een behoefte van veel organisaties doordat het vooraf zekerheid biedt over de fiscale gevolgen van voorgenomen handelingen. Vooroverleg wordt ook wel met de term ‘ruling’ aangeduid, wat ‘een voorafgaande beslissing of afspraak’ betekent. Het voordeel van vooroverleg is dat organisaties makkelijker hun fiscale verplichtingen correct en tijdig kunnen nakomen. Dankzij dit contact met de Belastingdienst heeft de fiscus namelijk vooraf al afgestemd en rechtszekerheid geboden. Bij goed vooroverleg worden de keuzes die er zijn binnen het wettelijke kader en binnen de behandeling van een verzoek door de inspecteur bewust gemaakt.

Stuur correcte gegevens mee bij een verzoek om vooroverleg

Als uw organisatie een verzoek wil indienen voor zo’n vooroverleg, moet u een duidelijke analyse insturen. Daarin staat het toepasselijke recht waarmee u uw standpunt, zienswijze of conclusie onderbouwt. De fiscus kan pas een standpunt bepalen als de feiten, de rechtsregels en de conclusie duidelijk blijken uit uw verzoek. Zet daarom in uw verzoek:

  • de namen van de betrokken (rechts)personen;
  • de burgerservicenummers (BSN) of Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummers (RSIN) van de bij de zaak betrokken (rechts)personen;
  • het onderwerp waarover u een standpunt vraagt;
  • alle relevante feiten en omstandigheden en de door u vermoede fiscale gevolgen van uw toekomstige handelingen.

Uw organisatie kan ook gebruikmaken van het standaardformulier voor een verzoek op de site van de Belastingdienst en de werkwijze nalezen in het Handboek vooroverleg (pdf).

Fiscus zet ruling ook in bij internationaal ondernemen

De Belastingdienst kan ruling ook inzetten bij internationaal ondernemen. Dan gaat het vaak om zekerheid vooraf over de heffing van vennootschapsbelasting in de vorm van Advance Pricing Agreements (APA’s) en Advance Tax Rulings (ATR’s).
Een APA geeft een belastingplichtige vooraf zekerheid over de vaststelling van een zakelijke beloning of een methode voor de vaststelling van een zakelijke beloning voor grensoverschrijdende transacties (goederen en diensten) tussen gelieerde ondernemingen, of tussen onderdelen van eenzelfde onderneming of bedrijf. Dit gebeurt op basis van de OESO-transfer pricing richtlijnen.
Een ATR geeft een belastingplichtige vooraf zekerheid over de fiscale gevolgen van een voorgenomen transactie of samenstel van transacties in een internationale context. Het gaat om de toepassing van de Nederlandse fiscale wet- en regelgeving in een specifieke situatie bij een specifieke onderneming.

Bijlagen bij dit bericht

Belastingcontrole
E-learning | VideoCollege 10 minuten