Wijzigingen in de energiebelasting

20 september 2022 | Door redactie

In het Belastingplan 2023 zijn verschillende wijzigingen van de energiebelasting voorgesteld om de stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen van huishoudens en het midden- en kleinbedrijf (mkb) te beperken. Hierbij gaat het onder andere om een verlaging van het tarief en een verhoging van de belastingvermindering.

De hoge gas- en energieprijzen hebben gevolgen voor zowel particulieren als organisaties. Het kabinet neemt een aantal incidentele maatregelen in 2023 vanwege deze hoge prijzen. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:

  • een daling van de tarieven in de eerste verbruiksschijf van de energiebelasting (hierdoor daalt het tarief voor het gas en de elektriciteit);
  • een verhoging van de vermindering van de energiebelasting met € 284,39 (exclusief BTW) ten opzichte van 2022. 

!Deze maatregelen vervallen als het kabinet het energieplafond gaat invoeren!.

Daarnaast neemt het kabinet voor de meest kwetsbare huishoudens aanvullende maatregelen zoals het verhogen van de zorgtoeslag en een eenmalige energietoeslag via gemeenten. 

Energiemaatregelen uit coalitieakkoord

In het coalitieakkoord zijn ook afspraken gemaakt om een prikkel te geven, zodat het gebruik van aardgas afneemt. Op basis daarvan was het de bedoeling om de tarieven in de energiebelasting per 2023 en 2024 aan te passen. Het kabinet stelt nu voor om de tariefaanpassingen een jaar uit te stellen. Dit betekent het volgende: 

  • het vanaf 2024 stapsgewijs verlagen van het tarief voor elektriciteit in de eerste verbruiksschijf en het stapsgewijs verhogen van het tarief voor aardgas in de eerste verbruiksschijf. Dit moet zorgen voor een ontmoediging van het gebruik van aardgas en het aantrekkelijker maken van verduurzamingsopties zoals isolatie; 
  • het minder degressief maken van de tariefstructuur in de energiebelasting met structureel € 500 miljoen en het structureel verlagen van het tarief in de tweede en derde verbruiksschijf voor elektriciteit met € 500 miljoen. Dit gaat in twee stappen in de tarieven van de energiebelasting (2024 en 2025). Het doel is om de verduurzamingsprikkel te vergroten.  

Het kabinet stelt verder nog een vereenvoudiging voor van de energiebelasting. Op dit moment geldt er een extra heffing op het verbruik van stroom en gas: de Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). Het kabinet stelt voor om de ODE-tarieven per 1 januari 2023 te integreren in de tarieven van de energiebelasting. Per 1 januari 2024 is het dan mogelijk om de Wet ODE in te trekken. 

Download de complete Miljoenennota 2023 (pdf) en het Belastingplan 2023 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft. 

Bijlagen bij dit bericht