VERDIEPINGSARTIKEL

De verschoonbare termijnoverschrijding

Tegen een besluit van de Belastingdienst kunt u meestal bezwaar maken. Dat moet u dan wel binnen zes weken na de dagtekening van dat besluit indienen.

Soms maakt u ook daarna nog een kans, maar alleen als het overschrijden van de termijn ‘verschoonbaar’ is. Dat is alleen zo als u écht niet in staat was om op tijd bezwaar te maken. En dat gaat verder dan pakweg ‘ik lag met griep op bed’.


19 mei 2021 3 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


De standaardtermijn voor een bezwaarschrift is zes weken na de dagtekening van het besluit. Bent u te laat met uw bezwaarschrift, dan wordt een inhoudelijke behandeling van uw klachten vrij ingewikkeld. De inspecteur en de rechter zullen u dan namelijk niet-ontvankelijk verklaren.

De inspecteur komt alleen nog in actie als hij het eens is met uw bezwaar. Dan kan hij de aanslag nog ‘ambtshalve’ verminderen. Maar verwacht u hier niet te veel van, want dat ligt alleen voor de hand bij een overduidelijke fout.

Op tijd een bezwaarschrift indienen is van groot belang

Onderbouwd

Ook kunt u, los van het bezwaarschrift, nog een algemeen ‘verzoek om vermindering’ indienen. Dit kan tot vijf jaar na het jaar waar de aanslag over gaat. Maar ook hierbij bent u afhankelijk van de barmhartigheid van de fiscus.

Kortom: op tijd een bezwaarschrift indienen is van groot belang. Ziet u aankomen dat u binnen de termijn geen inhoudelijk onderbouwd bezwaar kunt indienen? Stuur dan in elk geval een pro-formabezwaar. Daarmee stelt u de termijn veilig, en u koopt tijd om de inhoudelijke onderbouwing op orde te krijgen. Op Rendement Online vindt u een voorbeeldbrief voor een pro-formabezwaar.

De schuld van de postbode!

In deze digitale tijden komt de postbode toch nog geregeld aan bod bij de verschoonbare termijnoverschrijding. Preciezer: het poststempel op een bezwaarschrift. Zo verklaarde het hof in Amsterdam een bezwaarschrift van een bv niet-ontvankelijk omdat het duidelijk één dag te laat was. Op het poststempel stond 28 juni, en de bezwaartermijn liep 27 juni af.

Ook voor als er geen leesbaar poststempel is heeft de Hoge Raad al een vuistregel moeten geven. Dan moet de inspecteur ervan uitgaan dat het bezwaar tijdig is verstuurd als het op de eerste of de tweede werkdag na het sluiten van de termijn is bezorgd.

Bereikt
En hoe zit het met de verzending vanuit de Belastingdienst? Als een bestuursorgaan kan aantonen dat een stuk is verzonden, gaat de jurisprudentie ervan uit dat dit besluit de geadresseerde ‘niet veel later bereikt’. Dan moet de ontvanger dus aannemelijk maken dat hij niets heeft gekregen, bijvoorbeeld door aan te tonen dat er problemen waren met de postbezorging.

Vakantie

Ondanks de vrij strikte richtlijnen kan een te laat ingediend bezwaarschrift soms tóch ontvankelijk zijn. Dan moet u een beroep doen op de ‘verschoonbare termijnoverschrijding’. Een rechter kan dit toekennen als de indiener redelijk gezien niet in staat was om het bezwaar op tijd in te dienen. Om dat aan te nemen moet er sprake zijn van ‘bijzondere omstandigheden’.

Als u bijvoorbeeld door ziekte te laat bent, is dat op zich nog geen reden voor de rechter om de overschrijding verschoonbaar te noemen. Want het mag van u verwacht worden dat u in zo’n geval een ander uw belangen laat behartigen.

Alleen als u kunt aantonen dat dit écht niet kon, kan er sprake zijn van bijzondere omstandigheden. Een voorbeeld is dat u een tijd was uitgeschakeld door een ongeluk. Een verblijf in het buitenland of afwezigheid door vakantie wordt in het algemeen niet als een verschoonbaar verzuim gezien.

De bijzondere omstandigheden kunnen ook aan de zijde van de fiscus zitten

Depressie

Rechters bekijken ziekte van geval tot geval. Zo oordeelde het hof in Den Bosch eind vorig jaar dat de termijnoverschrijding bij een onderneemster verschoonbaar was. Door een ernstige depressie kon zij niet op tijd bezwaar maken. De onderneemster had dat onderbouwd met rapporten van artsen.

Dat zij in dezelfde periode wel haar werk deed maakte geen verschil. Volgens het hof had zij prioriteit gegeven aan inkomensbehoud, maar was zij niet meer in staat om ‘daar bovenop nog bezwaartermijnen te bewaken’.

In een andere zaak oordeelde het hof in Leeuwarden dat de psychische problemen van de belastingplichtige niet van dien aard waren dat hij geen bezwaar kon maken. Het hof wees er op dat de man in dezelfde periode ook gecorrespondeerd had met de inspecteur.

Rechtsmiddelen

De bijzondere omstandigheden kunnen ook aan de zijde van de fiscus zitten. Bijvoorbeeld als de inspecteur een besluit niet op tijd toezendt, of niet opstuurt aan de advocaat van de belastingplichtige. Ook als de fiscus niet aangeeft wat de rechtsmiddelen zijn (bezwaar/beroep) of deze onjuist weergeeft kan er sprake zijn van een bijzondere omstandigheid.Meer informatie over de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure vindt u in de toolbox Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure.