VERDIEPINGSARTIKEL

Uitstel van betaling aanvragen

Het coronavirus hakt er voor veel ondernemers financieel flink in. Als u hiermee te maken heeft, kan dit er helaas toe leiden dat u uw belastingschulden ook niet meer kunt betalen.

Dan is er een kleine troost: u kunt tijdelijk een beroep doen op bijzonder uitstel van betaling. Het kabinet heeft deze economische maatregel uitgevaardigd om ondernemers enigszins tegemoet te komen. U kunt echter ook nog steeds een beroep doen op het ‘normale’ uitstel van betaling!


22 april 2020 5 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Het kabinet heeft economische maatregelen ingevoerd voor ondernemers die in de financiële problemen belanden door de uitbraak van het coronavirus. Krijgt u als ondernemer te maken met liquiditeitsproblemen door het coronavirus, dan kunt u voor de betaling van uw belastingschulden een beroep doen op bijzonder uitstel bij de Belastingdienst.

Dit kunt u aanvragen voor de IB, VPB, BTW en loonheffingen, kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol en tabak) en de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Verzoek uitstel van betaling indienen

U moet dan een brief met het verzoek (tool) sturen naar de Belastingdienst, of u gebruikt het online formulier 'Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden' dat staat op de site van de Belastingdienst. De toegang daarvan is beveiligd met DigiD.

Als het uitstel van betaling voor 3 maanden nog te kort is, kunt u ook voor een langere periode dan 3 maanden uitstel aanvragen. Dit kan tot nu toe echter alleen per brief.

Als de belastingschuld lager is dan € 20.000, moet u bewijsstukken meesturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Een verklaring van een zogenoemde derde-deskundige is daarbij niet nodig.

Bij een hogere belastingschuld dan € 20.000, moet er wel een verklaring van een derde-deskundige worden toegevoegd. Uit deze verklaring moet blijken dat:

 • Er sprake is van bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld geen nog te verwachten betalingsproblemen.
 • Uw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus.
 • Uw onderneming levensvatbaar is.

Deze gegevens moet u wel binnen de periode van 3 maanden aanleveren.

Als het verzoek tot bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst is geregistreerd wordt de invordering meteen stopgezet. Een check van deze verzoeken vindt later plaats.

Als u voor een langere periode uitstel vraagt, wordt de invordering ook eerst 3 maanden opgeschort. Na die periode bekijkt de inspecteur of hij meer informatie nodig heeft, zoals een verklaring van een accountant. Verder laat de fiscus weten dat het uitstel ook mogelijk is voor belastingschulden die dateren van vóór de coronacrisis.

De dagtekening op het uitstelverzoek is leidend voor het uitstel. Het uitstel loopt 3 maanden na die dagtekening af. De periode schuift dus niet op als een onderneming voor een latere aanslag ook om 3 maanden uitstel vraagt. Als uw onderneming niet genoeg heeft aan 3 maanden moet zij na die periode een nieuw verzoek indienen, zo heeft de fiscus verduidelijkt.

Uitstel, dan geen regeling
Let op! Heeft u uitstel gekregen voor de betaling van een aanslag? Dan kunt u daarna geen andere betalingsregeling meer krijgen voor deze aanslag.

Verzoek doen voor de uiterste betaaldatum

Zorg ervoor dat het formulier om betalingsregeling/uitstel bij de Belastingdienst binnen is vóór de uiterste betaaldatum van de aanslag, anders kunt u te maken krijgen met veel extra (aanmanings)kosten. De fiscus registreert uw verzoek zo snel mogelijk en zorgt er dan, als het goed is, voor dat u geen betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel krijgt.

Daarnaast beoordeelt hij uw verzoek. Dat kost natuurlijk wel een tijdje. Maar de fiscus belooft dat u binnen 4 weken een brief met het antwoord op uw verzoek krijgt.

Verlaging invorderingsrente en belastingrente

Het kabinet heeft naast dit bijzonder uitstel ook de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01% verlaagd. Deze tariefsverlaging  geldt voor alle belastingschulden.

Daarnaast gaat het kabinet ook het tarief van de belastingrente – die wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld – voor alle belastingen tijdelijk verlagen naar 0,01%. Deze wordt aangepast zodra dat uitvoeringstechnisch mogelijk is. Dit betekent dat de tijdelijke verlaging vanaf 1 juni 2020 ingaat, behalve voor de IB. Voor de IB gaat de verlaging van het tarief van de belastingrente in vanaf 1 juli 2020.

Gewoon uitstel

U kunt natuurlijk altijd een beroep op de ‘gewone‘ uitstel van betaling doen als u de belastingen niet kunt betalen. Maar let op: U krijgt dan geen uitstel voor de betaling bij een aangifte BTW of loonheffingen.

U krijgt 4 maanden uitstel vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft tot nu toe altijd op tijd aangifte gedaan.
 • U heeft niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen door eerdere betalingsproblemen of vanwege de verrekening met een belastingteruggaaf.
 • Uw totale openstaande belastingschuld is lager dan € 20.000.
 • Er zijn geen openstaande aanslagen waarvoor u een dwangbevel heeft ontvangen.
 • Het gaat niet om een voorlopige aanslag IB of VPB over 2020 met een datum vóór 1 november 2020.

U kunt het uitstel aanvragen bij de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. U krijgt dan binnen 10 werkdagen een bevestiging van uw verzoek van de Belastingdienst.

Wanneer krijgt u geen betalingsregeling meer?

De Belastingdienst weigert uw verzoek om een betalingsregeling als het gaat om:

 • een voorlopige aanslag IB over het lopende jaar: er geldt nu echter een uitzondering voor deze aanslagen in verband met de economische coronamaatregelen die hier ook zijn beschreven;
 • als u al uitstel heeft gekregen in verband met een ingediend bezwaarschrift- of een aangegane beroepsprocedure en u tijdens de procedure genoeg middelen had om te kunnen betalen;
 • als een openbare verkoop van uw in beslag genomen zaken is aangekondigd of publicatie van de voorgenomen verkoop hiervan niet meer kan worden voorkomen;
 • als er toch voldoende vermogen aanwezig is of er  genoeg betalingscapaciteit is om zonder bezwaar uw schuld ineens te voldoen;
 • als u niet de gegevens aanlevert die nodig zijn om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor uitstel van betaling of een betalingsregeling
 • als u structureel betalingsproblemen heeft, waarvoor uitstel van betaling geen oplossing is.

Langer gewoon uitstel aanvragen

Als u niet aan de bovengenoemde voorwaarden voor 4 maanden uitstel voldoet of als u meer tijd nodig heeft om uw financiën op orde te krijgen kunt u met een formulier van de Belastingdienst een betalingsregeling aanvragen voor maximaal 12 maanden.

Deze periode geldt vanaf de laatste betaaldatum van de aanslag waarvoor u de betalingsregeling aanvraagt. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het mag niet gaan om een openstaande aanslag motorrijtuigenbelasting.
 • U heeft een zekerheidsstelling, zoals een bankgarantie, een hypotheekrecht of een verpanding.

Wilt u bij een betalingsregeling een hoger bedrag dan afgesproken betalen dan is dat natuurlijk mogelijk.

Gaat het daarbij om een hoger termijnbedrag dan u met de Belastingdienst heeft afgesproken, dan kunt u dit bedrag overmaken zonder dat u dit doorgeeft aan de fiscus. Het afgesproken minimumbedrag per maand verandert hierdoor niet, maar u bent dan natuurlijk wel een stuk sneller klaar met het afbetalen van uw verschuldigde belastingen.

Gedeeltelijk voldoen

Of wilt u een deel van het openstaande bedrag al voldoen en voor de rest een nieuwe regeling treffen? Betaal dan eerst het bedrag dat u van te voren al wilt voldoen. De Belastingdienst zorgt ervoor dat deze betaling binnen 10 werkdagen wordt verwerkt. U kunt dan na deze periode een nieuwe betalingsregeling aanvragen voor het resterende bedrag.

Als u al eerder een betalingsregeling voor een andere schuld heeft aangevraagd moet u weer een nieuwe betalingsregeling aanvragen voor de totale schuld bij de Belastingdienst. Stuur hiervoor dan een schriftelijk verzoek naar de Belastingdienst, postbus 100, 6400 AC Heerlen.

Particulier kan ook om uitstel van betaling vragen

Als particulier kunt u, net als de ondernemer, ook 4 maanden uitstel krijgen vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • U heeft niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen of vanwege de verrekening met een belastingteruggaaf.
 • Uw totale openstaande belastingschuld is lager dan € 20.000. Hierbij telt een belastingschuld waartegen u bezwaar heeft ingediend en waarvoor u al uitstel van betaling heeft gekregen niet mee.
 • U heeft geen openstaande aanslagen waarvoor u een dwangbevel heeft ontvangen.
 • Het gaat niet om een voorlopige aanslag IB over 2020 met een datum vóór 1 november 2020.

U vraagt het uitstel aan bij de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.