Rechter fluit UWV terug om terugvordering NOW

UWV is teruggefloten bij de rechter omdat de instantie ten onrechte loonkostensubsidie NOW heeft teruggevorderd bij een onderneming. UWV moet nu een nieuw besluit nemen over de subsidie.

3 december 2021 | Door redactie

Met de NOW helpt de overheid het bedrijfsleven om tijdens de coronacrisis de loonkosten te kunnen blijven betalen. De brede noodmaatregel is eigenlijk sinds 1 oktober 2021 gestaakt, maar inmiddels is duidelijk dat het kabinet de NOW ook voor het vierde kwartaal van dit jaar weer van stal haalt.

UWV vordert voorschot NOW terug

In deze zaak ging het nog over de echte beginperiode van de NOW: maart tot en met mei 2020. Een onderneemster met een kledingzaak en drie werknemers had over die periode NOW aangevraagd. Zij had € 5.772 als voorschot ontvangen. Net als bij andere regelingen voor coronasteun (tool) werkt de NOW namelijk met een voorschot van 80%. Later volgt dan een definitieve vaststelling. Als alles in de haak is, krijgt de aanvrager ook het resterende subsidiebedrag uitgekeerd.
Maar deze onderneemster kreeg een ander bericht van UWV. De subsidie was namelijk op € 0 vastgesteld. En zij moest dus het ontvangen voorschot terugbetalen. Daarop stapte zij naar de rechter. En die oordeelde dat UWV onterecht het voorschot had teruggevorderd.

Referentiemaand voor vaststellen NOW

De discussie in de rechtszaal ging vooral over de zogeheten referentie-loonsom. Voor de berekening van de NOW kijkt UWV namelijk naar het loon in een referentiemaand. In dit geval was dat januari 2020. Als het loon in de referentiemaand hoger is dan tijdens de subsidieperiode, kan UWV de subsidie verlagen. Het idee van de NOW-steun is immers dat werkgelegenheid behouden blijft, niet dat de loonsom daalt.
Maar volgens de onderneemster was het uitbetaalde loon in januari 2020 niet representatief. In die maand waren namelijk ook nog overuren uit 2019 uitbetaald. UWV stelde kort gezegd dat er geen ruimte was om af te wijken van de regeling en de uitbetaalde overuren uit de loonsom te filteren.

Rechter: UWV moet nieuw besluit nemen

Maar de rechter liet weinig heel van die redenering. Zo had UWV inmiddels de mogelijkheid om dit soort incidentele betalingen automatisch uit de loonsom te filteren, dus het argument dat het veel werk kost ging niet op. Ook mocht bij de definitieve vaststelling van de subsidie volgens de rechter meer zorgvuldigheid verwacht worden dan bij de uitbetaling van het voorschot. Al met droeg de rechtbank UWV op om een nieuw besluit te nemen over de subsidie, en de overwegingen van de rechter daarin te betrekken. De terugvordering moest dan ook gestaakt worden.
Rechtbank Limburg, 15 november 2021, ECLI (verkort): 8565