VERDIEPINGSARTIKEL

De huidige stand van zaken rondom de NOW 1.0, 2.0 en 3.0

Inmiddels is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) al bijna aan zijn eerste verjaardag toe. Het kabinet introduceerde de regeling op 17 maart 2020 en paste deze vervolgens meerdere keren aan.

Op dit moment lopen er drie verschillende regelingen door elkaar, waarbij er van de derde nog eens drie varianten bestaan. Hoog tijd om ze allemaal eens op een rijtje te zetten.


28 januari 2021 4 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Naar verwachting opent UWV op 15 februari opnieuw het online aanvraagloket. Deze keer voor de aanvraag voor het tweede tijdvak van de NOW 3.0. Dit tijdvak loopt van januari tot en met maart 2021. Alle werkgevers die verwachten dat ze een omzetverlies hebben van ten minste 20% kunnen een aanvraag indienen om een voorschot te krijgen van de NOW-subsidie.

Uiteraard moeten ze dan wel aan de nu geldende voorwaarden voldoen. Deze verschillen van de voorwaarden van de NOW 1.0 en 2.0, maar zijn gelijk gebleven aan de voorwaarden van het eerste tijdvak van de NOW 3.0, die gold voor de maanden oktober, november en december 2020.

Eerder aangekondigde versoberingen voor het tweede tijdvak van de NOW 3.0 heeft het kabinet in december 2020 teruggedraaid.

Afbouw van NOW 3.0 teruggedraaid

Daarna is in januari 2021 de regeling opnieuw aangepast. Dat betekent dat de werkgever in het tweede tijdvak van de NOW 3.0 maximaal 85% van de loonsom vergoed kan krijgen. Dat maximum geldt als hij 100% omzetverlies lijdt. Het vergoedingspercentage daalt evenredig bij een lager omzetverlies.

Voor het derde tijdvak van de NOW 3.0 is de afbouw in januari 2021 ook teruggedraaid. Het gaat bij deze NOW 3.3 om een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden april tot en met juni 2021.

Tijdig loonaangifte doen is van groot belang voor toekenning van de NOW

Uit rechtspraak blijkt dat een tijdige loonaangifte van groot belang kan zijn voor toekenning van de NOW. In de NOW 2.0 is bijvoorbeeld expliciet opgenomen dat bij de beoordeling van het recht op subsidie uitgegaan moet worden van de loongegevens, zoals die uiterlijk op 15 mei 2020 zijn ingediend.

UWV weigerde in een rechtszaak de NOW-subsidie ter grootte van € 45.360 volledig toe te kennen, omdat op die peildatum geen loonaangifte bekend was van de onderneming. De onderneming erkende dat er op 15 mei 2020 nog geen loonaangifte was gedaan, maar zij voerde aan dat er wél een loonsom bekend was bij UWV.

Door een menselijke fout waren in de aangiften van januari, februari en maart 2020 niet de juiste waarden ingevuld.

 

Hardheidsclausule
De bedragen waren echter ongewijzigd, en op 3 juni 2020 stond dit ook in de systemen van de Belastingdienst. Volgens de onderneming was het daarom onnavolgbaar en disproportioneel om de aanvraag af te wijzen.

Maar volgens de voorzieningenrechter is de peildatum een ‘harde datum’ waar niet van kan worden afgeweken. De NOW 2.0-regeling heeft namelijk geen ‘hardheidsclausule’.

Zo’n clausule zou UWV de mogelijkheid bieden om van de bestaande wetgeving af te wijken als dit tot een onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg zou leiden. Nu oordeelde de rechter dat de onderneming geen recht had op de NOW-subsidie.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 juli 2020, ECLI (verkort): 3479

Ontwikkelingen bij NOW 3.0

Vanaf 1 april 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 20% (dit was 30%) om voor de subsidie in aanmerking te komen. De tegemoetkoming zal dan 85% van de loonsom bedragen (dit was 60%). De vrijstelling van de loonsom zou in de NOW 3.3 verhoogd worden naar 20%, maar blijft 10% bedragen.

Voor de NOW 2.0 (die gold voor de vier maanden juni, juli, augustus, september 2020) gaat dit voorjaar het loket open om de definitieve aanvraag in te dienen. In eerste instantie zou de aanvraag mogelijk zijn vanaf 16 november 2020, maar dit is verschoven naar 15 april 2021. De uiterste inleverdatum hangt af van de hoogte van het voorschot en de definitieve tegemoetkoming.

Overzicht van de voorwaarden bij de verschillende versies van de NOW
Onderdeel van regelingNOW 1.0NOW 2.0NOW 3.0 1e tijdvakNOW 3.0 2e tijdvakNOW 3.0 3e tijdvak
Maximumpercentage van loonsom waarvoor subsidie is te verkrijgen 90% 90% 80% 85% 85%
Minimumpercentage omzetdaling om subsidie te kunnen ontvangen 20% 20% 20% 20% 20%
Mogelijke daling van loonsom zonder gevolgen voor hoogte subsidiebedrag 0% 0% 10% 10% 10%
Maximaal te vergoeden loon per werknemer 2× max dagloon 2× max dagloon 2× max dagloon 2× max dagloon 2× max dagloon
Subsidieopslag voor werkgeverslasten 30% 40% 40% 40% 40%
Verbod op uitkering dividend en bonussen bestuurders Nee Ja Ja Ja Ja
Sanctie vanwege bedrijfseconomisch ontslag in subsidieperiode Ja Ja Nee Nee Nee
Inspanningsplicht voor scholing Nee Ja Ja Ja Ja
Sanctie vanwege niet raadplegen UWV voor werk-naar-werkbegeleiding Nee Nee Ja Ja Ja

Aanvraag voor de definitieve vaststelling

Op dit moment moeten werkgevers die een voorschot hebben ontvangen voor de NOW 1.0 (die gold voor de maanden maart, april, mei 2020) de aanvraag indienen voor de definitieve berekening. Dit kan via het digitale formulier op de website van UWV. U las hierover in Salaris Rendement 11-2020. Ook zijn er diverse vragen en antwoorden gepubliceerd over deze definitieve aanvraag op de website van UWV.

Iedere organisatie die een voorschot van de NOW 1.0 heeft ontvangen, is verplicht een definitieve aanvraag in te dienen. Afhankelijk van de hoogte van het voorschot en de definitieve tegemoetkoming verschilt de uiterste aanvraagdatum.

Organisaties met een voorschot lager dan € 20.000 en minder dan € 25.000 aan ontvangen subsidie hoeven geen controle te laten doen door externe partijen en hebben een deadline van 23 maart 2021. Voor bedragen tot € 125.000 subsidie (en minder dan € 100.000 voorschot) is een derdenverklaring nodig en geldt dezelfde deadline van 23 maart 2021.

De accountantsverklaring is vereist vanaf € 125.000 subsidie of minstens € 100.000 aan voorschot. In dat geval geldt een uiterste aanvraagdatum van 29 juni 2021.

Wellicht ligt de aanvraag voor de definitieve vaststelling van de NOW 1.0 op uw bordje als salarisadministrateur. In dat geval is het raadzaam nauw contact te houden met de financiële afdeling. Bij de aanvraag is waarschijnlijk vooral het uiteindelijke omzetverlies lastig te bepalen.

Daarom hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV op de website rekenhulpomzetverlies.nl/now-1 een hulpmiddel gepubliceerd om het percentage te berekenen. Voor een inschatting van het bedrag dat u moet terugbetalen of als nabetaling ontvangt, kunt u terecht op de website simulatienow.nl/1e-tranche.

De meest recente ontwikkelingen leest u op rendement.nl/corona-advies.