VERDIEPINGSARTIKEL

De te veel ontvangen coronasteun terugbetalen

Menig ondernemer heeft afgelopen jaar een beroep gedaan op coronasteun van de rijksoverheid. Of dat nu in de vorm van een vergoeding is, een subsidie, een lening of een belastingmaatregel.

De meeste coronasteunmaatregelen zijn ten einde. Dat betekent dat de focus van veel ondernemers nu zal komen te liggen op het terugbetalen van de schulden die in 2020 en 2021 zijn opgelopen. De Kamer van Koophandel ging recent online in op het terugbetalen van coronasteun. Een samenvatting.


16 november 2021 5 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Toen de wereld in 2020 werd getroffen door de coronapandemie ging het land grotendeels op slot. Dit had voor menig ondernemer grote consequenties, omdat veel deuren werden gesloten.

De rijksoverheid kwam met een uitgebreid steunpakket op de proppen, zodat ondernemingen niet sneuvelden als gevolg van de besluiten van de overheid. In september dit jaar eindigden veel coronasteunmaatregelen. Ondernemers zullen nu hun steun in veel gevallen moeten terugbetalen.

De coronavergoedingen en coronasubsidies

Onder coronavergoedingen en -subsidies vallen de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW), de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO), de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en de beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).

Als u moet terugbetalen, moet u dat meteen doen

Te veel ontvangen geld terugbetalen

De TVL is een regeling van de overheid waarmee u uw zakelijke vaste lasten kunt betalen. Heeft u gebruik gemaakt van TVL en bleek uw omzet uiteindelijk hoger te zijn dan verwacht, dan moet u het geld dat u teveel heeft ontvangen terugbetalen.

RVO laat weten of en wat u moet terugbetalen in een vaststellingsbrief. Als u moet terugbetalen, moet u dat meteen doen. Dat kan ineens, binnen zes weken na het ontvangen van de vaststellingsbrief.

Lukt dit niet, dan kunt u een betalingsregeling aanvragen bij uitvoerder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U betaalt het bedrag dan in zes of 12 maanden terug. Een persoonlijke betalingsregeling behoort ook tot de mogelijkheden.

Berekening NOW aanvragen

De NOW, bedoeld voor het doorbetalen van personeel bij minder omzet door corona, moet u terugbetalen als uw omzet hoger is uitgevallen dan aanvankelijk werd verwacht of als de loonsom in de tussentijd is gedaald.

Voor iedere aanvraagperiode moet u zelf een definitieve berekening van de NOW aanvragen bij UWV. Die berekent de definitieve tegemoetkoming en stuurt een brief waarin staat of u nog een nabetaling krijgt of dat u geld moet terugbetalen.

Is dat laatste het geval, dan volgt een aparte brief met de betaalgegevens. U kunt het bedrag in één keer terugbetalen. Lukt dat niet, dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. U betaalt dan maandelijks geld terug of op een later moment als dat beter uitkomt.

Voorwaarden van de verschillende coronaleningen

Tijdens de coronapandemie zijn een heleboel leningen in het leven geroepen die uiteraard moeten worden terugbetaald. Enkele voorbeelden zijn de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC), de verruimde Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) en de overbruggingskrediet van Qredits.

 

Kredieten terugbetalen

Een lening via de KKC betaalt u terug aan uw financier, plus de afgesproken rente (maximaal 4%). Ook betaalt u de eenmalige vergoedingspremie van 2% over uw lening aan RVO. U start meteen met terugbetalen, tenzij uw financier het eerste jaar aflossingsvrij aanbiedt. U betaalt dan alleen rente.

Met de BMKB-C konden ondernemers sneller en makkelijker geld lenen tijdens de coronacrisis. U betaalt uw lening terug, plus rente, eventuele afsluitkosten en eventuele provisie aan de financier. U betaalt ook provisie aan de overheid: 2% bij een lening van twee jaar of 3% bij een lening van drie of vier jaar. U start meteen met terugbetalen nadat u de lening heeft gekregen, tenzij uw financier de eerste periode aflossingsvrij aanbiedt.

 

Overbruggingskrediet voor ondernemers

Qredits bood overbruggingskrediet voor bestaande ondernemers aan en voor ondernemers die in het eerste of tweede kwartaal van 2020 startten. De rente voor de eerste groep bedraagt in het eerste jaar 2% en daarna 5,75%. De rente van het overbruggingskrediet voor starters is 1,75%.

De looptijd van het overbruggingskrediet voor bestaande ondernemers is 48 maanden. De overeenkomst met Qredits bevat de einddatum. De eerste zes maanden zijn aflossingsvrij en kan worden verlengd naar 12 maanden. Het eerste jaar mag boetevrij worden afgelost.

De looptijd voor starters is meestal 60 maar maximaal 72 maanden. De eerste 12 maanden zijn aflossingsvrij. U mag boetevrij aflossen.

TOZO-uitkering of lening van de gemeente

Kreeg u een TOZO-uitkering, dan betaalt u alleen terug als u te veel geld heeft gekregen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als u de laatste maanden van het jaar weer inkomen had. De gemeente vraagt om een overzicht van uw inkomsten en berekent of en hoeveel u moet terugbetalen van de TOZO-uitkering.

Het is aan te raden om afspraken te maken met uw gemeente als u een deel van uw uitkering moet terugbetalen. Een persoonlijke betaalregeling behoort tot de mogelijkheden. Naast de TOZO-uitkering is er nog de TOZO-lening. Daarvoor geldt dat deze lening voor bedrijfskapitaal (van maximaal € 10.157) altijd moet worden terugbetaald aan de gemeente. U betaalt 2% rente over de lening.

U moet vanaf 1 januari 2022 beginnen met terugbetalen. U lost in maximaal 60 maanden (vijf jaar) af. Neem contact op met de gemeente als u de TOZO-lening niet kunt terugbetalen en overleg wat de mogelijkheden zijn.

Afspraken over de TONK

De TONK was in het leven geroepen om ondernemers te ondersteunen bij het betalen van hun noodzakelijke kosten, zoals woonlasten. Meestal mag een ondernemer het geld houden van de gemeente, maar soms geldt de TONK als lening als de verwachting is dat de ondernemer op korte termijn weer geld heeft. Dan betaalt u deze later terug.

Voordat u de lening bent aangegaan, heeft u met uw gemeente afspraken gemaakt over het bedrag dat u moet terugbetalen. Van uw gemeente heeft u vernomen wanneer en hoe snel u de lening moet terugbetalen. Een persoonlijke betalingsregeling behoort tot de mogelijkheden.

De TOGS moet alleen worden terugbetaald als het bedrag onterecht was

Controle op de TOGS-regeling

Voor diegenen die geld ontvingen via de TOGS-regeling geldt dat dit alleen moet worden terugbetaald als dat bedrag onterecht was. TOGS, de voorloper van de TVL, is een eenmalige uitkering van € 4.000.

De RVO controleert voor en nadat u geld heeft ontvangen of u aan alle voorwaarden heeft voldaan. Dat kan tot vijf jaar na data. Indien nodig betaalt u geld terug aan RVO.

Geen belasting over subsidie

Ook fiscaal zijn er maatregelen getroffen. Heeft u subsidie ontvangen om uw vaste lasten te betalen tijdens de coronacrisis, dan wordt deze niet meegerekend bij uw belastbare winst. Er wordt geen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over geheven. De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2022. De regeling geldt dan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 of 2020, afhankelijk van de subsidie.

U kunt u de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aanvragen

Uitstel van belastingbetaling

Doet u een belastingaangifte op of na 1 oktober 2021? Dan geldt geen uitstel van belastingbetaling meer. Kunt u na deze datum nog steeds niet op tijd betalen en kunt u dat bewijzen met een verklaring, dan kunt u de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aanvragen van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. U hoeft dan tot en met 31 januari 2022 de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had ontvangen nog niet te betalen.

Van 12 maart 2020 tot en met 30 september 2021 kon u bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen. Heeft u dit gekregen? Dan krijgt u 60 maanden de tijd om uw schuld af te betalen: van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027. U betaalt dan elke maand een vast bedrag aan de Belastingdienst.