VERDIEPINGSARTIKEL

Diverse coronamaatregelen en -goedkeuringen op een rij

Het coronavirus heeft de wereld om ons heen het afgelopen jaar ingrijpend veranderd, ook de zakelijke wereld. In 2020 en 2021 zijn er veel goedkeuringen en maatregelen rondom corona gepubliceerd, verlengd en aangepast.

Wellicht ziet u door de bomen het bos soms niet meer. Het zou zonde zijn als u een goedkeuring ongebruikt laat, omdat deze niet op uw netvlies staat. Daarom staan in dit artikel de belangrijkste op een rij.


26 april 2021 6 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Over de vaste reiskostenvergoeding is al veel geschreven. Hoewel het ernaar uitzag dat de goedkeuring zou vervallen per 1 april, is deze toch weer verlengd. U hoeft voor de vaste onbelaste reiskostenvergoeding in ieder geval tot 1 juli 2021 geen gevolgen te verbinden aan een veranderd reispatroon van de werknemer die veel meer thuiswerkt door de coronamaatregelen.

U mag dus blijven uitgaan van de feiten waarop de onbelaste vaste reiskostenvergoeding is gebaseerd. Dit betekent dat u de bestaande vaste reiskostenvergoeding onbelast mag vergoeden op grond van de gerichte vrijstelling, ook al maakt de werknemer deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig).

Voorwaarde is wel dat het een vaste vergoeding betreft die u al vóór 13 maart 2020 heeft toegekend.

Werkgevers tegemoetkomen bij problemen

Om werkgevers tegemoet te komen bij problemen vanwege de coronacrisis, verhoogt het demissionaire kabinet de vrije ruimte voor 2021 van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Deze verhoging was ook al tijdelijk van toepassing in 2020.

Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 is de vrije ruimte in 2021 1,18%. U kunt deze extra vrije ruimte benutten voor extra onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers.

Verlichting van ­de ­administratieve ­verplichtingen

Bijvoorbeeld in verband met het thuiswerken. Net als vorig jaar zal de verruiming van de vrije ruimte in het Belastingplan worden opgenomen en moet het daarna nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Niet voldoen aan alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen

Van de overheid moeten werknemers zo veel mogelijk thuiswerken en anders in ieder geval 1,5 meter afstand houden. Hierdoor kunt u in deze periode misschien niet voldoen aan alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen.

In dat geval verbindt de Belastingdienst daar nu geen consequenties aan. U moet deze administratieve verplichtingen dan wel alsnog nakomen zodra dit weer kan. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 30 juni 2021.

Een voorbeeld: stel dat u de identiteit van een nieuwe werknemer nu niet kunt vaststellen aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Normaal gesproken moet u voor deze werknemer dan onder andere het anoniementarief van 52% toepassen. Dat hoeft u in deze periode niet te doen als u de identiteit van de werknemers alsnog op de juiste manier vaststelt zodra de situatie het weer toelaat.

Hoge WW-premie met terugwerkende kracht betalen

Sinds de inwerkingtreding van Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) betaalt u met terugwerkende kracht de hoge WW-premie als een werknemer met een arbeidscontract voor gemiddeld minder dan 35 uur per week, in een kalenderjaar meer dan 30% uren overwerkt. Hiervan is sprake als meer dan 30% méér verloond wordt dan het aantal uren waarvoor de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft.

Bijvoorbeeld als hij een contract heeft voor 20 uur per week, maar gemiddeld 32 uur per week werkt. Door het coronavirus kan dit onbedoelde gevolgen hebben voor sectoren waar nu veel overwerk nodig is, zoals de zorg. Om deze onbedoelde gevolgen weg te nemen is de regeling in 2020 en 2021 tijdelijk aangepast.

U hoeft in deze situatie niet met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen, ongeacht de sector waarin uw organisatie werkzaam is.

Houd de polisadministratie actueel en doe tijdig aangifte

Het is altijd van belang om de loonaangifte op tijd te versturen, ook nu tijdens de coronacrisis. UWV heeft de gegevens uit de aangiftes loonheffingen onder meer nodig voor het juist uitvoeren van de Tijdelijke noodmaatregel voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Als UWV in de polisadministratie de meest actuele gegevens uit uw loonaangifte heeft, kan uw organisatie sneller krijgen waar zij recht op heeft. En uw werknemers die thuis komen te zitten, of ziek worden, ook. Doe dus op tijd en correct aangifte. Lukt het niet om deze te betalen, dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

 

Verzoek
Mocht het écht niet lukken om op tijd aangifte te doen, dan kunt u uitstel aanvragen voor het doen van aangifte. Stuur een schriftelijk verzoek naar: Belastingdienst, Postbus 8738, 4820 BA Breda.

Bijzonder uitstel van betaling

Tot en met 30 juni 2021 kunt u bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis aanvragen, onder meer voor aanslagen loonheffingen en Zorgverzekeringswet. Wanneer u voor de eerste keer bijzonder uitstel van betaling krijgt, geldt dat voor drie maanden.

Heeft u al bijzonder uitstel aangevraagd en duren de betalingsproblemen langer, dan kunt u vragen om het bijzonder uitstel te verlengen. Ook voor de verlengingsaanvraag geldt de deadline van 30 juni 2021. Ga hiervoor naar de website belastingdienst.nl/bijzonderuitstel.

Op 1 juli 2021 eindigt het bijzonder uitstel van betaling. Vanaf dan heeft u weer een normale betalingsverplichting voor nieuwe belastingschulden. Heeft uw onderneming een beroep gedaan op (verlenging van) bijzonder belastinguitstel, dan moet u in principe de nog niet afgedragen belastingen vanaf 1 oktober 2021 aan de Belastingdienst gaan betalen. Daarvoor heeft u maximaal 36 maanden de tijd, tot 1 oktober 2024.

Rekeningen laten deblokkeren

Aannemers of ondernemingen die werknemers uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om deze rekeningen te laten deblokkeren. Normaal wordt dan alleen het ‘overschot’ op de g-rekening vrijgegeven.

Door de corona­­crisis kan de fiscus tijdelijk ook bedragen vrijgeven die zijn gereserveerd voor opgelegde (naheffings)aanslagen loonheffingen (of BTW). Voor die aanslagen moet dan wel eerst bijzonder uitstel van betaling zijn verleend. Dit versoepelde beleid geldt tot 1 januari 2023.

Zonder toestemming van de Belastingdienst

Voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) die de omzet van zijn onderneming fiks ziet dalen door de coronacrisis mag u in 2021 een lager gebruikelijk loon hanteren. Dit kan zonder toestemming van de Belastingdienst. In 2021 gebruikt u de volgende berekening: Gebruikelijk loon 2021 = A × B/C.

Daarbij geldt dat A = het gebruikelijk loon over 2019; B = de omzet (exclusief btw) over heel 2021; C = de omzet (exclusief btw) over heel 2019.

De voorwaarden zijn:

  • Er moet in 2021 ten opzichte van 2019 een omzetverlies zijn geleden van 30% of meer.
  • Als de dga in werkelijkheid meer loon heeft ontvangen dan uit de formule zou volgen, geldt dat hogere loon voor de loonaangifte.
  • Het dividend of de rekening-courantschuld tussen de dga en de onderneming mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
  • De dga moet rekenen met zuivere omzet. De invloed van ‘andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten’ blijven buiten beschouwing.

Coronasteunmaatregelen

U bent nu waarschijnlijk wel bekend met de afkortingen NOW en TVL: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid en Tegemoetkoming vaste lasten. Op de website tinyurl.com/NOW-overzicht vindt u een overzicht van UWV van de verschillende aanvraagperiodes van de NOW.
Op rendement.nl/ondernemersagenda vindt u een overzicht van de eerstkomende deadlines voor de coronamaatregelen. U ziet er bijvoorbeeld dat de aanvraagperiode voor het eerste kwartaal van de TVL is verlengd van 30 april tot en met 18 mei 2021.

Heffingsbevoegdheid overgaan naar het andere land

De situatie dat grensarbeiders door de coronacrisis verplicht thuiswerken kan invloed hebben op welke belastingregels er gelden. De heffingsbevoegdheid kan naar het andere land overgaan, met gevolgen voor zijn nettoloon.

Om dat te voorkomen heeft Nederland met België en Duitsland afgesproken dat zulke thuiswerkdagen onder voorwaarden gelden als werkdagen van het land waar de werknemer ze normaal gesproken maakt. Deze afspraken golden in eerste instantie vanaf 11 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

Met Duitsland wordt de afspraak sindsdien automatisch met een maand verlengd, totdat Nederland of Duitsland deze opzegt. Met België is afgesproken dat verlenging expliciet moet worden overeengekomen, dit is nu voor de maanden tot en met juni 2021 formeel gebeurd. Zie ook Salaris Rendement 4-2021.

Op rendement.nl/corona-advies leest u het laatste nieuws over de steunmaatregelen en (verlenging van) goedkeuringen rondom corona als eerste.