VERDIEPINGSARTIKEL

Ondernemen na corona

In een open brief pleit de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) voor een herstartkrediet voor levensvatbare ondernemingen en een ruimere terugbetalingsregeling bij de overheid als de coronapandemie eenmaal ten einde is.

Volgens de beroepsorganisatie zouden ondernemers vanaf 1 januari 2022 moeten gaan aflossen en daar 60 maanden de tijd voor moeten krijgen. Vooralsnog moeten ondernemingen binnen 36 maanden terugbetalen.


6 april 2021 5 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Ondernemingen worden op dit moment ondersteund door verschillende maatregelen. Deze bieden vooral uitkomst op de korte termijn, maar uiteindelijk moeten de ondernemers ook kunnen blijven ondernemen nadat de steunmaatregelen zijn afgerond en de terugbetalingen van start gaan.

De open brief van de NBA, te vinden op NBA.nl, bevat vijf aanbevelingen voor ondernemers, overheid en accountants om mkb-ondernemers perspectief te bieden na de coronacrisis.

Schuldenaflossing aan overheid spreiden

De NBA heeft één aanbeveling voor de overheid en dat is: faciliteer de herstart van levensvatbare ondernemingen. De beroepsorganisatie pleit onder andere voor een latere start voor aflossing van de overheidsschuld die het gevolg is van corona.

De beroepsorganisatie stelt daarnaast voor om de schuldenaflossing aan de overheid te spreiden over vijf jaar in plaats van drie jaar. De beroepsorganisatie pleit hiervoor omdat voor een groter aantal levensvatbare ondernemingen de kans op een succesvolle herstart aanzienlijk groter wordt als zij meer tijd krijgen om hun schulden af te betalen. De NBA houdt ook een pleidooi voor een herstartkrediet van de rijksoverheid voor ondernemingen naar voorbeeld van de Vlaamse overheid.

Verkrijg een financieel overzicht en maak een herstartplan

Zicht krijgen op schulden en vorderingen

De open brief van de NBA bevat ook drie aanbevelingen voor ondernemers. De eerste aanbeveling is: verkrijg een financieel overzicht en maak een herstartplan. Een belangrijke eerste stap is zicht krijgen op de schulden en vorderingen. Ondernemingen doen er goed aan om een liquiditeitsprognose te maken gebaseerd op de te verwachten betalingen en ontvangsten, benodigd werkkapitaal, investeringen en financiering.

Debiteurenbeleid aanscherpen

Ondernemers moeten scherp zicht houden op het debiteurenbeleid. Door de maatregelen die zijn getroffen door de overheid vanwege de coronapandemie is het risico groter dat debiteuren niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Ondernemers moeten dus extra goed opletten en bij debiteuren op tijd aan de bel trekken als de facturen niet betaald worden.

De NBA raadt ondernemers aan om met debiteuren in gesprek te gaan en eventueel nieuwe betaalafspraken te maken. Ondernemers kunnen indien nodig passende maatregelen treffen, waaronder het inschakelen van een jurist of deurwaarder. De ondernemer moet ook bekijken wat de mogelijkheden zijn voor het vergroten van de af- en omzet. Dit alles moet in een herstartplan komen, met daarin ook een kasstroomoverzicht.

Kijk goed waar u zou kunnen snijden in kosten

Tijdig maatregelen treffen

De tweede aanbeveling van de NBA aan ondernemers is om op tijd maatregelen te treffen. Bij financiering voor het opstarten van de activiteiten is de ondernemer mogelijk niet afhankelijk van de huidige financier. Andere aanbieders bieden mogelijk uitkomst.

Een ondernemer zou ook het werkkapitaal kunnen verstevigen door bijvoorbeeld goed te kijken waar hij zou kunnen snijden in kosten. Een ondernemer kan bijvoorbeeld ook nog bekijken welke overheidsmaatregelen op hem van toepassing zouden kunnen zijn. Daar kan hij natuurlijk zijn voordeel mee doen.

Stop op tijd

De derde aanbeveling voor ondernemers is: saneer schulden en stop op tijd. De NBA wijst ondernemers erop om eventueel een uitweg te kiezen. Blijkt uit het herstartplan dat de totale schuld niet op tijd kan worden afgelost, dan moet de ondernemer op zoek gaan naar een andere oplossing. Daarbij is goed overleg met bijvoorbeeld de financieel adviseur van groot belang.

Elke keuze zal gevolgen hebben voor het personeel

Gevolgen voor het personeel

Een ondernemer moet schulden saneren en overwegen welke traject het meest passend is: stoppen, de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) of een faillissement.

Of een onderneming nu saneert, stopt of failliet gaat, elke keuze zal gevolgen hebben voor het personeel. Moet er personeel worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen, dan moeten werknemers hier tijdig over worden geïnformeerd, aldus het advies van de NBA. Voor de ondernemer zelf komt daar ook veel bij kijken.

Ontslag aanvragen om bedrijfseconomische redenen

De coronacrisis kan bij veel ondernemingen leiden tot de noodzaak voor het aanvragen van ontslag van werknemers. Hoe steekt een ontslag op bedrijfseconomische gronden in elkaar? In de meeste gevallen zal UWV de ontslagaanvraag beoordelen als werkgever en werknemer er niet met wederzijds goedvinden uitkomen.

Arbeidsovereenkomst
UWV maakt bij de beoordeling van de ontslagaanvraag gebruik van de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen. Als UWV een ontslagvergunning verleent aan de werkgever, zal de werkgever daarna de arbeidsovereenkomsten zelf nog moeten opzeggen, binnen vier weken na afgifte van de ontslagvergunning.

Besluit
Veel voorkomende voorbeelden van bedrijfseconomische redenen die tot ontslag leiden, zijn een slechte of slechter wordende financiële positie of werkvermindering, maar bijvoorbeeld ook een bedrijfsbeëindiging vanwege de coronacrisis kan leiden tot ontslag om bedrijfseconomische redenen. UWV beoordeelt of er sprake is van een ‘redelijk’ besluit.

Formulieren
Voor een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen moet een werkgever de formulieren ‘Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische reden’ invullen. De aanvraag bestaat uit drie delen: A, B en C. Deze drie formuleren moeten allemaal volledig worden ingevuld en met alle andere gevraagde documenten naar UWV worden gestuurd. Dat kan via het werkgeversportaal. Daarvoor is eHerkenning nodig.

Pas als UWV de complete aanvraag binnen heeft, kan het aanvraag van de werkgever voor ontslag om bedrijfseconomische redenen in behandeling nemen.

Accountant kan hulp bieden

De NBA roept accountants, haar eigen leden, op om met de ondernemer in gesprek te gaan over de schulden die zijn ontstaan tijdens de coronapandemie en de gevolgen daarvan voor de ondernemer. Vanwege zijn financiële expertise kan de accountant de ondernemer onder andere hulp bieden bij het opstellen van een:

  • herstartplan;
  • exploitatiebegroting; en
  • liquiditeitsprognose.
Ondernemers hebben behoefte aan een sparringpartner

Sparringpartner voor ondernemer

Ondernemers hebben behoefte aan een financieel overzicht en hebben daarbij behoefte aan een sparringpartner, die inzicht geeft in bedreigingen, kansen, de te verwachten betalingen en ontvangsten. Op basis van het herstartplan en prognoses, waar de accountant natuurlijk een belangrijke rol in kan spelen, moet de ondernemer beslissen over de toekomst van zijn onderneming.

Eerlijk gesprek voeren

De ondernemer zal kritisch moeten kijken naar de levensvatbaarheid en financierbaarheid van zijn onderneming. Het is de rol van de accountant om open kaart te spelen en eerlijk te zijn over de verwachtingen voor de toekomst van de onderneming.

Liggen er nog genoeg kansen, dan is dat natuurlijk mooi en kan de accountant ook daarin ondersteuning bieden. Is het echter een beter idee voor de ondernemer om tijdig te stoppen om zo te voorkomen dat de ondernemer persoonlijk failliet gaat, dan moet de accountant uiteraard ook dat moelijke gesprek niet uit de weg gaan. Ook de familie moet daarbij worden betrokken.

Meer informatie vindt u in de toolboxen ‘Grip houden op uw debiteuren in 7 stappen’ en ‘Zo bent u voorbereid op een dreigend faillissement’.