Wie betaalt de schade als niet geleverd kan worden door corona?

13 maart 2020

Als direct gevolg van de coronacrisis kunnen onze leveranciers niet aan ons leveren. Hierdoor zijn wij niet in staat onze contractuele afspraken met onze klanten na te komen. Kunnen we de gederfde inkomsten verhalen op de leverancier?

Force majeure (overmacht)

In uw geval ligt de leverantie van de producten stil vanwege het coronavirus. Dat is een buitengewone omstandigheid waar ook uw leverancier niets aan kan doen. In normale omstandigheden kunt u uw verlies verhalen op een leverancier als er sprake is van een wanprestatie of een toerekenbare tekortkoming. Dat is nu niet het geval. De leverancier die uw producten zou moeten leveren,  zal zich in dit geval beroepen op overmacht. En dat is terecht. U kunt de leverancier dus geen rekening sturen van uw gederfde inkomsten. Tenzij…

Wat staat er in contracten en algemene voorwaarden?

Is in uw contracten en algemene voorwaarden een regeling voor overmacht opgenomen, dan kunt u uw eigen aansprakelijkheid beperken. Dat geldt ook in het geval dat u vanwege de coronacrisis uw verplichtingen niet na kunt komen. Maar bedenk daarbij wel dat ook uw leveranciers of dienstverleners een force majeurebepaling in hun algemene voorwaarden kunnen hebben staan, die hen vrijwaart van schadevergoeding aan u. Het is dus verstandig om alle contracten na te lopen. Zo kunt u tijdig de risico's in kaart brengen en waar mogelijk maatregelen nemen.

Is sprake van overmacht?

Een force majeurebepaling vrijwaart alleen van aansprakelijkheid als sprake is van overmacht. Zorg er daarom voor dat u kunt bewijzen dat u alles heeft gedaan om aan uw verplichtingen te voldoen. Dat mag u ook van de contractspartijen verlangen, die jegens u een beroep doen op overmacht. De partij die in gebreke blijft, is degene die moet bewijzen dat sprake is van overmacht.

Geen regeling voor overmacht afgesproken?

Als uw onderneming geen clausule voor overmacht afspreekt, is de aansprakelijkheid geregeld in het toepasselijke recht. Dit kan het Nederlands recht zijn, maar ook het recht van het land waar de leverancier of klant gevestigd is.