Voorkom een boete en werk mee aan de CBS-enquête

10 augustus 2018 | Door redactie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt cijfers. Voor een deel komen die cijfers binnen via ingevulde enquêtes. Krijgt uw organisatie een enquête van het CBS, vul deze dan altijd in, anders kan dat uw organisatie duur komen te staan.

Hoewel het CBS strikt genomen geen overheidsinstelling is, zijn de taken en bevoegdheden vastgelegd in de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit deze wet blijkt dat het voor het CBS belangrijk is dat uw organisatie de enquêtes invult. Het CBS selecteert uw organisatie op basis van een steekproef. De resultaten gebruikt het CBS voor statistieken over bijvoorbeeld economische groei en werkgelegenheid. Veel input is belangrijk, want uit de al beschikbare gegevens – bijvoorbeeld wat is ondergebracht in het Handelsregister – is niet altijd alle benodigde informatie te halen. Met inbreng vanuit organisaties kan het CBS zijn taak dus beter vervullen. 

Invullen CBS-enquête is niet verplicht voor natuurlijke personen

Niet voor alle rechtsvormen is meedoen aan de CBS-enquête verplicht. Om te voorkomen dat de enquêtes leiden tot een te lage respons zijn ondernemingen en zzp’ers, in tegenstelling tot natuurlijke personen, in elk geval verplicht om mee te werken. Het CBS laat dit weten in de begeleidende brief die met de enquête naar organisaties verstuurd wordt. Als een organisatie de vragenlijst liever door een accountant laat invullen, dan stuurt het CBS een machtigingsformulier. Mocht uw organisatie toch niet in staat zijn om de enquête in te vullen, dan is via de website van het CBS te vragen of het invullen van de enquête later mag. Maar dit uitstel is er niet voor alle soorten enquêtes krijgen. Er is bijvoorbeeld geen uitstelmogelijkheid voor de enquête Internationale Handel in Goederen. 

Wie niet meewerkt aan de CBS-enquête kan een boete krijgen

Als uw organisatie binnen de gevraagde termijn niet meewerkt aan een onderzoek herhaalt het CBS het verzoek om mee te werken. Uw organisatie krijgt dan veertien dagen de tijd om de enquête alsnog in te vullen. Dit is de zogenoemde begunstigingstermijn. Daarna kan het CBS een dwangsom opleggen. De hoogte van de last onder dwangsom is afhankelijk van de omvang van uw organisatie, de duur van de periode waarvoor de gegevens zijn gevraagd en het responsgedrag. De grootte van uw organisatie wordt berekend aan de hand van het aantal werknemers. Het CBS kan om gegevens vragen voor een periode van een maand, een kwartaal of een jaar. Het responsgedrag is onderverdeeld in niet meewerken op incidentele, regelmatige en structurele basis. In de tarieventabel zijn de boetebedragen terug te vinden. De boete bedraagt ten hoogste € 5.000 (artikel 43, CBS-wet).