VERDIEPINGSARTIKEL

Met factoring uw debiteurenportefeuille uitbesteden

Het is geen eenvoudige klus om de facturen van uw onderneming betaald te krijgen. U kunt dit oplossen door de uitstaande facturen over te dragen aan een factoringmaatschappij.

Uw onderneming hoeft niet te wachten tot de betaling van de facturen en krijgt direct haar geld. Het is dus eigenlijk een vorm van debiteurenfinanciering. Hoe gaat factoring in zijn werk?


7 februari 2020 5 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Door te laat te betalen, ‘leent’ een klant in feite renteloos van uw onderneming. Daarentegen verwacht een crediteur wel dat uw onderneming op tijd zijn rekeningen betaalt.

In beide gevallen komt de liquiditeit van uw onderneming onder druk te staan. Bovendien loopt u het risico van niet betalen, het zogenoemde insolventierisico.

Factoring speelt in op deze risico’s. Het kan een oplossing zijn voor een liquiditeitsprobleem dat is ontstaan doordat debiteuren pas na een aantal maanden de factuur betalen. De factoringmaatschappij of bank neemt bij factoring de uitstaande facturen over en betaalt de factuur direct aan uw onderneming uit.

Hierdoor beschikt uw onderneming snel over het geld. Daarnaast verzorgt de factoringmaatschappij het creditmanagement. U kunt eventueel ook het volledige debiteurenbeheer uitbesteden.

Voordelen van factoring

Als de debiteurenportefeuille overzichtelijk en stabiel is en de meeste afnemers op tijd betalen, is factoring voor uw onderneming waarschijnlijk niet nodig. Is dat echter niet het geval, dan kan factoring de volgende voordelen bieden:

 • Uw onderneming voorkomt oplopende debiteurentermijnen en beschikt sneller over haar geld. Hierdoor heeft uw onderneming extra financiële middelen tot haar beschikking en hoeft ze geen extra financiering te regelen.
 • De verbeterde liquiditeitspositie stelt uw onderneming in staat de groei te financieren uit eigen middelen.
 • Het extra geld kan uw onderneming gebruiken om inkoopfacturen sneller te betalen. Hierdoor kunt u mogelijk onderhandelen over betalingskortingen.
 • Bij export vermindert uw onderneming de valutarisico’s, omdat de facturen in vreemde valuta’s direct worden betaald in euro’s.
 • De administratieve lasten worden lager.
 • De factoringmaatschappij biedt u inzicht in de kredietwaardigheid van bestaande én nieuwe klanten.

Kosten voor factoring

Uiteraard hangt aan deze dienstverlening van de factoringmaatschappij een prijskaartje. De kosten voor factoring bestaan uit:

 • het factorloon;
 • de financieringskosten;
 • de premie voor de risicodekking.

Het factorloon is meestal vastgesteld als een percentage van de omzet. De kosten zijn afhankelijk van de hoogte van de omzet, het aantal facturen dat u jaarlijks verzendt, het aantal debiteuren en uw procedures voor debiteurenbeheer. Bij een eventuele incassoprocedure rekent de factoringmaatschappij gerechtelijke incassokosten boven op de vergoeding.

Vertrouwen bij incasseren van openstaande facturen

Voor een factoringmaatschappij draait het vooral om het vertrouwen dat ze zonder grote problemen de openstaande facturen kan incasseren. De factor zal dan ook bovenop de kredietpositie van de klanten van de onderneming zitten.

Signaleert de factor een verslechtering van het betalingsgedrag of krijgt hij andere signalen van financiële problemen bij een van de klanten, dan zal hij stoppen met het voorfinancieren van de facturen.

In eerste instantie is dat misschien vervelend voor uw onderneming. Het biedt de onderneming echter ook tijdige informatie, waardoor het mogelijk is om het beleid ten aanzien van de betreffende klant aan te passen.

Dat kan bijvoorbeeld door een kredietlimiet in te stellen, strikte betalingstermijnen of vooruitbetalingen te bedingen, zodat uw onderneming bij insolventie niet wordt meegesleurd en met openstaande facturen blijft zitten.

Voorwaarden

De meeste factoringmaatschappijen nemen uw onderneming niet zomaar als klant onder hun hoede. Meestal stellen zij de volgende voorwaarden:

 • De facturen moeten gericht zijn op business-to-business (B2B). Consumententransacties worden niet snel gefinancierd. Het is namelijk bijna ondoenlijk om per individuele klant een inschatting te maken van het betalingsrisico.
 • Er is sprake van een goed gespreide debiteurenportefeuille, zowel wat betreft het aantal debiteuren als de hoogte van de vorderingen. Het risico is groter als een onderneming sterk leunt op een of meerdere opdrachtgevers.
 • De debiteuren worden beoordeeld op kredietwaardigheid, bijvoorbeeld via een kredietinformatierapport. De factoringmaatschappij zal de debiteurenportefeuille beoordelen op het percentage facturen dat na de vervaldatum nog onbetaald is, het aantal creditnota’s en de debiteuren die tegelijkertijd ook crediteur zijn.

Factoringmaatschappijen kijken naar de groeiambities van uw onderneming en willen zicht krijgen op de jaarcijfers van de voorgaande jaren.

Insolventierisico

De factoringmaatschappij neemt de incasso van de factuur over, maar mengt zich niet in disputen. Als de betaling uitblijft als gevolg van gebrekkige levering, verborgen gebreken of andere geschillen tussen u en uw afnemers, zult u zelf actie moeten ondernemen. De factoringmaatschappij neemt namelijk alleen het risico van insolventie ofwel betalingsonmacht over.

Het is mogelijk dat de factoringmaatschappij eisen stelt aan het debiteurenbeheer van uw onderneming. Om daar geen last van te hebben, kan uw onderneming het volledige debiteurenbeheer ook uitbesteden.

Vormen van factoring

Er zijn verschillende vormen van factoring. De meest traditionele vorm van factoring is die waarbij u uw debiteurenportefeuille aan de factoringmaatschappij overdraagt. Die houdt voor u de debiteurenadministratie bij en zorgt als dat nodig is voor de inning van alle vorderingen.

De factoringmaatschappij betaalt een voorschot uit op de openstaande facturen. In de meeste gevallen is dit voorschot 60% tot 90% van de factuursom. De hoogte van het voorschotpercentage verschilt overigens per factoringmaatschappij en is afhankelijk van de debiteuren van uw onderneming en van de sector waar uw onderneming actief in is.

Factoring wint snel aan populariteit in Nederland

Nederlandse ondernemingen regelen hun financiering steeds vaker op alternatieve manieren dan met een lening van de bank. Ze hebben factoring ontdekt als serieus alternatief. Dat blijkt uit een studie van het Centraal Planbureau (CPB).

Het totale bedrag aan facturen die ondernemingen hebben verkocht aan factoringmaatschappijen is verdrievoudigd van € 30 miljard in 2008 tot € 90 miljard in 2017. Deze ontwikkeling gaat in Nederland ook sneller dan in andere Europese landen.

Uit het overzicht blijkt dat de rol van bankleningen bij de financiering van bedrijven in Europa is afgenomen. Andere vormen van financiering, zoals aandelen, obligaties en factoring zijn gegroeid.

Vooral bij factoring gaat het hard in Nederland. Waar het totaal aan bankleningen met slechts 12% groeide ten opzichte van tien jaar geleden, verdrievoudigde het bedrag aan factoringfinanciering.

American factoring

Als uw onderneming vanwege een slechte financiële positie niet kan aankloppen bij de bank en ook niet in aanmerking komt voor traditionele factoring, kan American factoring de weg openen naar snel geld. Hetzelfde geldt als uw onderneming seizoenspieken moet opvangen, waarbij de uitstaande saldi toenemen, wat betekent dat u meer moet voorfinancieren.

Bij American factoring verkoopt uw onderneming losse facturen door aan de factoringmaatschappij. De factoringmaatschappij beoordeelt per debiteur de kredietwaardigheid. Uw onderneming moet wel een zogenoemde factor fee betalen voor het overdragen van de facturen.

Reverse factoring

Reverse factoring wordt ook wel supply chain finance genoemd. Net als bij American factoring wordt hierbij gekeken naar de kredietwaardigheid van de afnemer en niet naar de kredietwaardigheid van uw onderneming, zoals bij traditionele factoring.

De achterliggende gedachte hierbij is: hoe beter de kredietwaardigheid, hoe goedkoper de financiering. Daarnaast wordt er bij reverse factoring alleen gewerkt met goedgekeurde facturen. De kans op wanbetalers is daardoor kleiner.

Dit maakt deze vorm van factoring meer geschikt voor ondernemingen die zakendoen met grote, kredietwaardige partijen. Meestal gelden er ook lagere tarieven.

Voorschot geen ontvangst

Boekhoudkundig betekent dit dat het geld dat de factoringmaatschappij overmaakt, nog niet als ontvangst kan worden geboekt. Tot het moment dat de debiteur de factuur voldoet, staat het voorschot als lening te boek.

 Meer informatie over debiteurenbeheer vindt u in de toolbox Grip houden op uw debiteuren in 7 stappen.

Meer informatie over alternatieve financiering vindt u in de toolbox Zo vindt u financieringsvormen buiten de banken.