Pensioenverhoging op komst voor deel dga’s

19 december 2022 | Door redactie

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die hun pensioengeld krijgen uit een zogeheten oudedagsverplichting, hebben weer eens een pensioenplus in het vooruitzicht. Na jaren van afwaarderen mag het pensioenpotje over het boekjaar 2023 worden opgehoogd.

Veel dga’s hebben in het verleden een pensioen in eigen beheer opgebouwd bij hun eigen bv. Maar in 2017 is er een streep gezet door deze vorm van pensioenopbouw. Daarbij was de oudedagsverplichting (ODV) één van de keuzes die dga’s hadden om hun pensioenpotje om te vormen. Tijdens de overgangsperiode in de jaren 2017, 2018 en 2019 zijn er in totaal ruim 53.000 ODV’s gevormd. Inmiddels moeten dga’s het dus hebben van andere opties (tool) voor hun pensioenvoorziening.

Hoe werkt een ODV voor een dga?

De ODV keert het opgebouwde pensioenpotje in 20 gelijke delen uit. De uitkeringen starten meestal vanaf de AOW-leeftijd. In de wet is geregeld dat dga’s de ODV jaarlijks mogen aanpassen (‘oprenten’) met een rentepercentage dat de overheid jaarlijks vaststelt. Dit percentage is gebaseerd op het zogeheten U-rendement. Dit is afgeleid van het rendement op Nederlandse staatsleningen. Het percentage dat dga’s mogen gebruiken om hun ODV aan te passen in een jaar is het gemiddelde van de U-rendementen in het voorgaande jaar.
In 2019 was het ‘ophoogpercentage’ nog 0,269%. Maar voor de boekjaren 2020, 2021 en 2022 was het percentage negatief. Dat betekent dat dga’s over die jaren niet mochten oprenten, maar moesten ‘afrenten’.

ODV over boekjaar 2023 oprenten

Maar voor het boekjaar 2023 gloort er hoop voor dga’s. Inmiddels zijn alle U-rendementen voor 2022 bekend, en er komt ditmaal een positief percentage uit de bus: 0,699%. De verhoging wordt verwerkt aan het eind van het boekjaar. Hoe het oprenten uitwerkt, hangt ervan af of de ODV-uitkeringen al zijn gestart. Als de ODV al uitkeert, leidt de verhoging tot een iets hogere uitkering. Hierbij geldt dat het rentepercentage af kan wijken omdat er gerekend wordt vanaf de startdatum van de uitkering en niet vanaf 1 januari.
Als de uitkeringen nog niet zijn gestart en de ODV nog in de ‘opbouwfase’ zit, werkt het anders. Dan wordt de waarde van de pensioenpot op de balans verhoogd per 31 december 2023 (bij een boekjaar dat gelijkloopt aan een kalenderjaar) ten opzichte van de stand van 1 januari 2023.