VERDIEPINGSARTIKEL

De dga en loonheffingen

Naast dat u als dga werkgever bent is het ook vaak zo dat u werknemer bent van de bv. U heeft dus een dubbelrol. Doordat u twee petten op heeft spelen er bij de loonheffingen een aantal bijzonderheden voor u, zoals de gebruikelijkloonregeling, de doorbetaaldloonregeling en de eventuele premieplicht voor de werknemersverzekeringen.


16 februari 2021 5 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Als dga bent u een geval apart voor de loonheffingen. U bent namelijk niet altijd verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Uw bv betaalt dan geen premies voor u. De loonbelasting/premie volksverzekeringen gelden wel voor u. Die moet uw bv dus op uw loon inhouden en afdragen.

Om aangemerkt te worden als werknemer moet er sprake zijn van:

 • een verplichting tot het verrichten van persoonlijke arbeid;
 • betaling van loon;
 • ondergeschiktheid, er is sprake van een gezagverhouding.

Als één van de genoemde elementen ontbreekt, is er geen sprake van een echte dienstbetrekking. In de situatie dat u als dga werkzaamheden verricht voor uw bv waarin u 100% van de aandelen houdt en waarvoor u een vergoeding ontvangt, voldoet u aan de eerste twee voorwaarden.

Maar de derde voorwaarde is lastiger te beoordelen. U bent tenslotte feitelijk werkgever én werknemer. Daardoor kunt u vaak niet tegen uw wil ontslagen worden en is er dus geen sprake van ondergeschiktheid.

Om discussie hierover te voorkomen, heeft de belastingwetgever besloten dat de dga in fictieve dienstbetrekking is bij zijn bv. Het gevolg hiervan is dat u werknemer bent en u rekening moet houden met dezelfde regels als bij een reguliere werknemer. Daarnaast krijgt u nog te maken met een aantal specifieke regels.

Dga zonder andere werknemers in dienst

Bent u een dga en heeft u geen andere werknemers in dienst dan geldt een vereenvoudigde procedure voor de aangifte loonheffingen. De regeling komt er kort gezegd op neer dat ondernemingen met alleen één of meer dga’s in dienstbetrekking, de mogelijkheid hebben om de aangifte loonheffingen ‘vooruit’ te doen. De aangifte is dan al mogelijk vóór het desbetreffende loontijdvak is begonnen.

De betalingen van de loonheffing over die tijdvakken kunt u ook alvast klaarzetten. De onderneming moet aan de volgende twee voorwaarden voldoen om deze procedure te mogen toepassen:

 • de bv heeft één of meer dga’s in loondienst;
 • de dga’s zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Voldoet u aan de voorwaarden, dan hoeft u bepaalde rubrieken in de aangifte loonheffingen ook niet in te vullen.

Aanwijzing

Als dga bent u dus in dienstbetrekking bij uw bv. Voor de vergoeding voor zijn werkzaamheden moet u gewoon rekening houden met de loonbelasting/premies volksverzekeringen. Voor de premies werknemersverzekeringen gelden afwijkende regels.

Het uitgangspunt is dat u als bestuurder van uw bv verplicht verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen, tenzij u statutair bestuurder bent en door de ‘Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder’ wordt aangemerkt als dga. In dat geval bent u juist niet verzekerd voor de premies werknemersverzekeringen. Dit is zo als:

 • u al dan niet samen met uw echtgenoot ten minste 50% van de stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) heeft; of
 • alle dga’s in de ava een gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen; of
 • u al dan niet samen met uw echtgenoot zoveel aandelen heeft dat op basis van de statuten de overige aandeelhouders op de ava geen besluit tot ontslag kunnen nemen zonder uw medewerking (dit kan het geval zijn als u ontslagen moet worden met minstens twee derde van de stemmen).

Een ander onderdeel waarbij het bij de dga net even anders gaat, is de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. De hoogte van de bijdrage is een percentage van het inkomen. Afhankelijk van de situatie komt deze bijdrage voor rekening van de werkgever of werknemer.

Doordat u behalve werknemer ook werkgever bent, kunt u uw eigen salaris bepalen

In de meeste gevallen betaalt de werkgever de werkgeversheffing ZVW. In 2021 bedraagt die bijdrage 7,0% van het loon. Er geldt wel het maximumbijdrageloon; dat is het bedrag waarboven werkgevers geen premies hoeven te betalen.

Het maximumbijdrageloon is in 2021 € 58.311. Over het loon boven dit bedrag betaalt u geen premie. De bijdrage draagt u af aan de Belastingdienst. Bent u als dga niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen, dan geldt voor u een eigen bijdrage ZVW (5,75% van het loon in 2021). 

Doordat u – behalve werknemer – ook werkgever bent, kunt u uw eigen salaris bepalen. Die beloning kan bestaan uit een salaris of dividend.

Gebruikelijk

Het kan voor u belastingtechnisch voordeliger zijn uzelf meer dividend uit te keren en een zo laag mogelijk salaris. Om dat te voorkomen heeft de wetgever de gebruikelijkloonregeling ingevoerd. Deze regeling houdt in dat u minimaal een bepaald loon moet ontvangen.

In 2021 is het standaardbedrag voor het gebruikelijk loon vastgesteld op € 47.000. Zie deze infographic voor meer informatie over het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk loon van de dga. Betaalt u wel loon uit maar minder dan het gebruikelijk loon, dan moet u het verschil – het fictieve loon – in de loonheffingen betrekken.

Partner

De gebruikelijkloonregeling geldt niet alleen voor uzelf maar ook voor uw partner als die voor de bv werkt.

Verder geldt de gebruikelijkloonregeling ook voor bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van u - zoals uw ouders en kinderen - die werken voor de bv, als zij tenminste aandelen of winstbewijzen van de vennootschap hebben. Hetzelfde geldt voor de partners van die bloed- en aanverwanten.

Lager gebruikelijk loon in coronatijd

Bij het vaststellen van het gebruikelijk loon speelt de omzet op zich geen rol. Daardoor kan het zijn dat u ook bij een gekelderde omzet een flink gebruikelijk loon moet hanteren. Dat ‘knelt’ in deze coronatijd, zo stelt het kabinet vast. In 2020 is er daarom een speciale regeling opgetuigd, waarbij u uw gebruikelijk loon mag baseren op de omzet.

Die regeling is nu verlengd voor 2021. Wel is er een extra voorwaarde. Alleen dga’s die hun omzet in 2021 met 30% of meer zien dalen in vergelijking met 2019 mogen de speciale regeling gebruiken. De rekenformule ziet er zo uit: Gebruikelijk loon in 2021 = gebruikelijk loon over 2019 x (omzet exclusief BTW over heel 2021 / omzet exclusief BTW over heel 2019).

Doorbetalen

Als u voor meerdere ondernemingen werkzaamheden verricht, bijvoorbeeld als u naast de werk-bv ook nog een persoonlijke holding heeft, mag u onder voorwaarden de doorbetaaldloonregeling toepassen. Dit houdt in dat de doorbetaler (de onderneming die het loon doorbetaalt aan de hoofdwerkgever) geen loonheffingen hoeft in te houden.

Er is dan maar één onderneming die de loonbetalingen verricht en de loonheffingen inhoudt namens alle ondernemingen waar u voor werkt. De andere ondernemingen zijn de doorbetaler en betalen geen loon meer uit. De volgende voorwaarden gelden:

 • U bent voor uw dienstbetrekking bij de hoofdwerkgever ook in dienst bij de doorbetaler.
 • U woont in Nederland.
 • De hoofdwerkgever is hier gevestigd.
 • De doorbetaler betaalt het loon en de bijbehorende vergoedingen rechtstreeks aan de hoofdwerkgever.
 • De doorbetaler geeft geen verstrekkingen aan u zonder dat vooraf aan de hoofdwerkgever te laten weten.

De hoofdwerkgever, de doorbetaler en de werknemer moeten samen een verzoek indienen bij de fiscus voor toepassing van de doorbetaaldloonregeling. Er geldt een uitzondering voor de werknemer die een aanmerkelijk belang heeft in de doorbetaler en de hoofdwerkgever. U kunt dan de regeling toepassen zonder de fiscus te informeren.Meer informatie over de inkomstenbelasting voor dga's vindt u in de toolbox Zorg als dga voor een juiste aangifte inkomstenbelasting.