Controle uitzendbureaus op naleving gelijkheidsbeleid

De Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) gaat toetsen of uitzendbureaus zich houden aan het vernieuwde gelijkheidsbeleid. Begin dit jaar bleek namelijk dat veel uitzendbureaus ingingen op discriminerende verzoeken van organisaties.

24 mei 2018 | Door redactie

Branchevereniging NBBU gaat een externe en onafhankelijke controleur inzetten om te toetsen in hoeverre de bij hen aangesloten uitzendbureaus het vernieuwde gelijkheidsbeleid volgen. De NBBU wil nagaan of leden ingaan op discriminerende verzoeken en zo ja, wat daar de reden voor is. Tijdens een onderzoek van actualiteitenprogramma Radar eerder dit jaar onder 78 uitzendbureaus in provinciehoofdsteden bleek bijna de helft bereid te zijn om te discrimineren.

Arbowet verplicht werkgever om PSA te voorkomen

Discriminatie betekent dat er onderscheid wordt gemaakt tussen mensen of groepen op basis van bijvoorbeeld afkomst, geaardheid, geslacht of leeftijd. Het is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) (tools) en bij langdurige blootstelling kan een werknemer ziek worden; denk aan overspannenheid of een depressie. Een werkgever moet volgens artikel 3 lid 2 van de Arbowet een beleid voeren dat is gericht op het voorkomen van PSA. Als dat niet mogelijk is, moet hij het risico hierop zoveel mogelijk beperken.

OR speelt een belangrijke rol bij tegengaan discriminatie

De OR heeft op basis van artikel 28 lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) de taak om discriminatie tegen te gaan. De raad doet er goed aan om discriminatie al bij de poort aan te pakken door na te gaan hoe nieuwe arbeidskrachten – uitzendkracht of niet – worden geselecteerd. Wat zegt het sollicitatiebeleid over de organisatie? Een werkgever kan overwegen om een speerpunt te maken van het bewust tegengaan van discriminatie; dat versterkt het imago van de organisatie.
Daarnaast moet de raad volgens de WOR de inschakeling van minderheden in de organisatie bevorderen. De raad heeft dus niet alleen de mogelijkheid om discriminatie tegen te gaan, maar kan de werkgever zelfs wijzen op ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen in de organisatie. De werkgever kan daarop besluiten om in de sollicitatieprocedure een voorkeursbeleid te voeren. Dat is toegestaan voor:

  • vrouwen;
  • arbeidsbeperkten;
  • werknemers met een niet-Nederlandse culturele achtergrond. 

Bijlagen bij dit bericht

Discriminatie signaleren op de werkvloer
E-learning | VideoCollege 12 minuten