Discriminatie bij wijziging arbeidsvoorwaarde

27 januari 2014 | Door redactie

Veel werkgevers maken – soms onbewust – verboden onderscheid tussen werknemers bij het toekennen van arbeidsvoorwaarden. Werknemers krijgen bijvoorbeeld minder betaald dan collega’s terwijl zij hetzelfde werk verrichten. Het maken van onderscheid tussen werknemers is alleen toegestaan als u hier een objectieve reden voor heeft.

Onlangs publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau het rapport ‘Ervaren discriminatie in Nederland (pdf)’. Uit dit rapport blijkt dat 9% van de werknemers wel eens te maken heeft gehad met discriminatie. 7% van de werknemers geeft aan discriminatie te hebben ervaren bij het toekennen van arbeidsvoorwaarden. In de meeste gevallen gaat het dan om een werknemer die een lager salaris krijgt dan een collega voor gelijke werkzaamheden. Wijzigt u een arbeidsvoorwaarde van uw werknemer, dan is het belangrijk om in de gaten te houden of u hiermee niet de regels van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) overtreedt.

Niet zomaar extra vakantiedagen toekennen

Er is sprake van verboden onderscheid als u bijvoorbeeld werknemers vanaf een bepaalde leeftijd extra vakantiedagen toekent. Onlangs gaf het College voor de Rechten van de Mens een oordeel over een zaak waarin een werkgever werknemers van 30 jaar en ouder extra vakantie-uren gaf. Het college oordeelde dat verboden onderscheid alleen is toegestaan als u dit objectief kunt rechtvaardigen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de extra vakantie-uren onderdeel zijn van een levensfasebewust personeelsbeleid.

Klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens

Als een werknemer meent dat er sprake is van ongelijke behandeling, kan hij naar de kantonrechter stappen. Een laagdrempeliger alternatief is een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Het oordeel van het college is niet bindend, maar mocht de werknemer vervolgens naar de rechter stappen, dan moet de rechter het advies van het college wel meenemen in zijn oordeel. Hij mag hier alleen gemotiveerd van afwijken. Méér over gelijke behandeling bij het toekennen van arbeidsvoorwaarden kon u lezen in het decembernummer van HR Rendement.