Discriminatie op het werk in Nederland te hoog

30 april 2015 | Door redactie

Het aantal werkloze allochtonen ligt in Nederland namelijk relatief hoog. Discriminatie op de arbeidsmarkt is hiervan een belangrijke oorzaak en dat is iets waarvoor uw OR de ogen niet kan sluiten: de wet verplicht de OR om te waken tegen discriminatie. Om personeelsdiversiteit te stimuleren, is het Nationaal Integratiefonds opgericht.

Uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO) en Eurostat blijkt dat 49,5% van de Nederlandse allochtonen betaald werk heeft. Onder de autochtone beroepsbevolking is dat 77,1%. Zelfs in landen waar de werkloosheid veel hoger is – zoals Frankrijk, Italië en Spanje – hebben meer allochtonen betaald werk dan in Nederland.

CNV wijt hoge werkloosheid onder allochtonen aan discriminatie

De hoge werkloosheid onder allochtonen komt volgens vakbond CNV doordat een deel van de allochtonen last heeft van een taalachterstand en veel van hen een relatief klein netwerk hebben. Daarnaast speelt discriminatie bij de personeelswerving een belangrijke rol. Zo is het opleidingsniveau van allochtonen de laatste jaren verbeterd, maar hun arbeidsmarktpositie niet. Ook hoogopgeleide allochtonen zijn vaker werkloos dan autochtonen met hetzelfde opleidingsniveau.

Draag bij aan onderzoek naar diversiteit en integratie

Om discriminatie tegen te gaan en diversiteit binnen organisaties te bevorderen, is onlangs het Nationaal Integratiefonds opgericht. Het fonds is een initiatief van het Nederlandse bedrijfsleven en zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar diversiteit en integratie op de werkvloer.

De WOR stelt dat de OR moet waken tegen discriminatie

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bevat in artikel 28 lid 3 een bepaling die stelt dat de OR in het algemeen de bijzondere taak heeft om te waken voor discriminatie in de organisatie. Het gaat niet alleen om discriminatie op de werkvloer, maar ook bij het wervingsproces. In combinatie met uw instemmingsrecht bij het aanstellingsbeleid bent u in ieder geval in de positie om voorstellen te doen om aan de poort te selecteren op diversiteit.