Nog steeds veel discriminatie op arbeidsmarkt

7 september 2015 | Door redactie

Discriminatie in het werving-en-selectieproces is nog altijd aan de orde van de dag. In recent onderzoek komt naar voren dat met name mensen met een andere etniciteit dan de Nederlandse en oudere mensen het slachtoffer zijn. Het kabinet is daarom bezig met nieuwe maatregelen.

Uit het onderzoek Discriminatie in de werving en selectiefase (pdf) in opdracht van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijkt dat oudere werknemers en werknemers met een migrantenachtergrond twee keer minder vaak worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan autochtone Nederlanders onder de 35 jaar. De verschillen tussen de etnische groepen onderling zijn beperkt. De resultaten van dit onderzoek komen overeen met het eerdere onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) waarover u heeft kunnen lezen in het nieuwsartikel ‘Afkomst sollicitant reden voor afwijzing’.

Inspectie SZW controleert uw aanpak tegen discriminatie

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten heeft minister Asscher de Kamerbrief Voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie (pdf) ingediend bij de Tweede Kamer. Het actieplan bevat 42 acties die zijn beschreven aan de hand van vijf sporen: handhaving, melding en registratie, kennis en bewustwording, diversiteitsbeleid en onderzoek. Daarnaast heeft het kabinet nog zes aanvullende maatregelen genomen.
Eén daarvan is het Team arbeidsdiscriminatie van de Inspectie SZW dat sinds 1 mei 2015 controleert of werkgevers genoeg doen tegen discriminatie op de werkvloer. Ook laat minister Asscher dit najaar opnieuw onderzoeken in hoeveel cao's afspraken worden gemaakt om diversiteit te stimuleren en wat de opties zijn om discriminatie op grond van leeftijd (zowel jong als oud) verder aan te pakken.