OR heeft taak bij bestrijding discriminatie

Ondernemingsraden moeten aan de slag om tot een aanstellingsbeleid te komen dat discriminatie uitsluit. Uit onderzoek van Intermediair en Nationale Vacaturebank blijkt dat het merendeel van de werknemers te maken heeft gehad met discriminatie tijdens het sollicitatieproces of op het werk. De meeste werkgevers voeren echter geen diversiteitsbeleid.

5 augustus 2020 | Door redactie

Onderzoeksbureau Motivaction deed in opdracht van Intermediair en Nationale Vacaturebank onderzoek naar discriminatie op de arbeidsmarkt onder ruim 2.100 respondenten. Van de werkenden in loondienst blijkt maar liefst 55% ooit gediscrimineerd te zijn tijdens een sollicitatieprocedure of op de werkvloer. Onder de werkloze respondenten geldt dit zelfs voor 85%. Toch ziet slechts 43% van de werkgevers discriminatie als een probleem. Ondernemingsraden hebben verschillende plichten en bevoegdheden om discriminatie tegen te gaan. 

OR moet waken tegen discriminatie

De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op het aanstellingsbeleid van de organisatie (artikel 27, lid 1e WOR). Daarnaast heeft de OR de taak om te waken tegen discriminatie en om gelijke behandeling te bevorderen (artikel 28, lid 3 WOR). Om tot verbetering te komen, kunnen raden hun initiatiefrecht inzetten om de bestuurder concrete voorstellen te doen om het aannamebeleid van de organisatie te wijzigen (artikel 23, lid 3 WOR).  

Anoniem solliciteren beperkt discriminatie vanwege leeftijd, afkomst en geslacht

Eén manier om sollicitanten een eerlijkere kans te bieden, is door anoniem solliciteren in te voeren. De eerste selectie vindt dan plaats op basis van de opleiding en ervaring, zoals blijkt uit de brief en het cv van de kandidaat. Door de brief en het cv te anonimiseren, is uitsluiting op basis van bijvoorbeeld leeftijd, achternaam en geboorteplaats of geslacht bij de eerste selectie te vermijden. Uit het onderzoek blijkt dit veel voor te komen. Van de respondenten geeft 53% aan gediscrimineerd te zijn vanwege leeftijd, 27% vanwege afkomst en 18% vanwege geslacht. Van de werkgevers denkt 30% dat anoniem solliciteren het sollicitatieproces eerlijker zal maken.

OR moet werkgever overtuigen van noodzaak tot eerlijk werven

Hoewel de ministerraad onlangs instemde met een wetsvoorstel eerlijk werven geeft 58% van de werkgevers aan geen doelstellingen of beleid te hebben op het gebied van diversiteit en dit ook niet nodig te vinden. Ondernemingsraden staan dus voor de uitdaging om eerlijk werven op de agenda te zetten en de werkgever te overtuigen van de noodzaak om veranderingen door te voeren.

De genoemde artikelen van de Wet op de onder ondernemingsraden (WOR) vindt u op rendement.nl/WORonline.

Bijlagen bij dit bericht