OR moet discriminatie achterban bestrijden

Volgens de Arbowet heeft de bestuurder de verplichting om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan. Discriminatie valt hieronder. De ondernemingsraad (OR) heeft echter ook een taak om discriminatie te voorkomen.

15 februari 2019 | Door redactie

De Arbowet verplicht de bestuurder om te voorkomen dat werknemers ziek worden van het werk. Hij moet ervoor zorgen dat de werknemers veilig en gezond kunnen werken. Ongewenst gedrag zoals discriminatie kan leiden tot een onveilig gevoel bij werknemers. Als werknemers zich langdurig onveilig voelen, kan dit hun gezondheid negatief beïnvloeden en kunnen zij gaan verzuimen.

De WOR verplicht de OR om discriminatie tegen te gaan

De OR heeft de plicht om discriminatie in de organisatie tegen te gaan (artikel 28, lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden). De OR moet:

  • waken voor discriminatie;
  • gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen;
  • de inschakeling van gehandicapten en minderheden in een organisatie bevorderen.

De OR kan deze zorgtaken uitvoeren samen met de bestuurder, de preventiemedewerker en de bedrijfsarts.

De OR kan verschillende middelen tegen discriminatie inzetten

De OR kan verschillende middelen inzetten om discriminatie in de organisatie tegen te gaan:

  • Gedragscode: Als de organisatie nog geen gedragscode heeft, kan de OR het initiatiefrecht gebruiken om een gedragscode voor alle werknemers in te voeren. De gedragscode moet duidelijk maken dat discriminatie niet acceptabel is.
  • Gelijke behandeling: De OR moet zich inzetten voor gelijke behandeling en moet erop toezien dat werknemers gelijk loon krijgen voor gelijke arbeid en ook gelijke promotiekansen hebben. Om belemmeringen voor gehandicapte werknemers weg te nemen, kan de OR voorstellen doen om werkplekken aan te passen.
  • RI&E: De OR heeft instemmingsrecht op de RI&E. Discriminatie kan gevolgen hebben voor de gezondheid en de veiligheid van werknemers en is daarmee een arbeidsrisico. De OR moet ervoor zorgen dat dit risico voldoende aandacht krijgt in de RI&E.
  • Aanstellingsbeleid: De OR heeft instemmingsrecht op het aanstellingsbeleid. Hiermee kan de OR zorgen voor een heldere sollicitatieprocedure, met een klachtenregeling voor kandidaten die zich gediscrimineerd voelen.
  • Het goede voorbeeld: De OR moet zelf het goede voorbeeld geven en ervoor zorgen dat de OR een goede afspiegeling vormt van de achterban.