OR moet eerlijk werven bevorderen

Ook al is discriminatie strafbaar, op de arbeidsmarkt komt het geregeld voor. Een wetsvoorstel moet daar verandering in brengen en sollicitanten gelijke kansen bieden. De ondernemingsraad (OR) is verplicht om discriminatie tegen te gaan en heeft daar verschillende middelen voor.

8 juli 2020 | Door redactie

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Dit voorstel moet discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan. Stemmen ook de Tweede en Eerste Kamer in met het wetsvoorstel, dan kunnen werkgevers een boete krijgen als ze geen aantoonbaar antidiscriminatiebeleid voeren bij de werving en selectie van werknemers. De OR heeft verschillende bevoegdheden om de werkgever te ondersteunen bij het opstellen en in de praktijk brengen van dit beleid.

OR moet antidiscriminatiebeleid kritisch bekijken voor instemming

De OR heeft instemmingsrecht op regelingen op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid (artikel 27, lid 1e WOR). Voordat de OR instemt, kan de OR de bestuurder kritische vragen stellen over hoe het voorgestelde beleid daadwerkelijk gelijke kansen creëert en discriminatie uitsluit. Zo kan anoniem solliciteren een eerste stap zijn. Uitsluiten op basis van bijvoorbeeld achternaam, geboorteplaats, nationaliteit of leeftijd is dan immers niet mogelijk. De selectie voor de eerste gespreksronde is dan gebaseerd op de ervaring en kennis van de sollicitanten.

OR moet ingrijpen bij discriminatie

Daarnaast heeft de OR de taak om te waken tegen discriminatie en om gelijke behandeling binnen de organisatie te bevorderen (artikel 28, lid 3 WOR). Signaleert de OR discriminatie op de werkvloer, dan moet de OR met de bestuurder bespreken welke maatregelen hij gaat nemen om dat te voorkomen. De OR kan de bestuurder hierover ook ongevraagd adviseren op grond van het initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR).

Werkgever is verplicht om discriminatie tegen te gaan

Artikel 3, lid 2 van de Arbowet verplicht de werkgever om discriminatie tegen te gaan. Discriminatie valt namelijk onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en kan leiden tot werkstress, met fysieke en psychische klachten en (langdurig) ziekteverzuim tot gevolg. De werkgever moet het risico op discriminatie daarom opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De maatregelen die hij neemt om discriminatie tegen te gaan, moet hij opnemen in het plan van aanpak en uiteraard in de praktijk brengen. Ook op de RI&E heeft de OR instemmingsrecht (artikel 27, lid 1d WOR).

Bijlagen bij dit bericht