OR voorkomt discriminatie bij beloning en beoordeling

De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op beloningssystemen, functiewaarderingssystemen en personeelsbeoordelingen. Een aandachtspunt voor de OR is discriminatie: de OR moet mogelijke discriminatie in deze systemen zien te herkennen en te voorkomen.

8 juni 2020 | Door redactie

Het instemmingsrecht op het belonings- en functiewaarderingssysteem is vastgelegd in artikel 27, lid 1c van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Voor de personeelsbeoordeling is dit terug te vinden in artikel 27, lid 1g WOR. Het beloningssysteem, het functiewaarderingssysteem en de beoordelingsregeling kunnen mogelijk discriminerende aspecten bevatten. Het waken voor discriminatie is een bijzondere taak voor de OR volgens artikel 28, lid 3 WOR. De OR onderzoekt bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Hebben vrouwelijke werknemers werkelijk kans op dezelfde waardering?
  • Vallen deeltijders niet automatisch in lagere functies?
  • Krijgen werknemers die de Nederlandse taal minder machtig zijn wel dezelfde kansen?
  • Bieden de beoordelingscriteria gelijke kansen aan alle groepen werknemers?  

Geen onderscheid bij vergoedingsregelingen

Hoewel onkostenvergoedingen in principe onkosten moeten dekken, zijn er door fiscale mogelijkheden soms riante vergoedingsregelingen in omloop. Werknemers en werkgevers zien dit wel degelijk als een extra beloning (secundaire arbeidsvoorwaarde). Mocht hiervan sprake zijn, dan moet de OR erop toezien dat iedere werknemer dezelfde aanspraken op zo’n regeling kan maken. De toepassing mag niet alleen voor een klein groepje mogelijk zijn. De OR heeft geen instemmingrecht bij onkostenvergoedingen, maar wel op het beloningssysteem en de OR let ook op gelijke behandeling. 

Bijlagen bij dit bericht