RI&E startpunt voor Team Arbeidsdiscriminatie

2 augustus 2016 | Door redactie

Het Team Arbeidsdiscriminatie van de Inspectie SZW is in het leven geroepen om discriminatie op de werkvloer aan te pakken. Een lastige missie, want het team heeft geen wettelijke bevoegdheden. Organisaties zijn wettelijk verplicht om beleid te voeren tegen discriminatie en lopen kans op een boete bij het ontbreken ervan. Geen beleid? Aan de slag dus!

In de Arbowet komt het woord discriminatie niet voor, maar de wet schrijft wel voor dat het beleid van uw organisatie psychosociale arbeidsbelasting (PSA) moet voorkomen of – als dat niet mogelijk is – moet beperken. Onder PSA valt naast werkdruk, agressie, pesten en intimidatie ook discriminatie. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt discriminatie wel bij naam genoemd; de ondernemingsraad (OR) heeft volgens artikel 28 WOR de taak om discriminatie tegen te gaan.

Discriminatie voorkomen via RI&E

De OR of Arbocommissie van de OR kan deze taak vervullen door samen te werken met de preventiemedewerker. De preventiemedewerker stelt een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) op, waarbij ook aandacht moet zijn voor het tegengaan van discriminatie. Het Team Arbeidsdiscriminatie kan de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak (tool) van organisaties controleren op preventie van PSA en in het bijzonder arbeidsdiscriminatie. De OR moet instemmen met de RI&E dus draagt daarmee ook verantwoordelijkheid voor een goede RI&E.

Arbeidsdiscriminatie komt nog veelvuldig voor

Discriminatie op de werkvloer (tool) is aan de orde van de dag in Nederland. Zo blijkt uit onderzoek dat ouderen en werknemers met een migrantenachtergrond twee keer minder vaak worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan autochtone werknemers onder de 35 jaar. Leeftijd en afkomst waren in 2015 dan ook de belangrijkste discriminatiegronden in zaken die voor het College voor de Rechten van de Mens verschenen.