Senaat stemt in met betere m/v-balans in bedrijfstop

De Eerste Kamer (EK) heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor een evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. De nieuwe wet geeft de ondernemingsraad (OR) extra handvatten om een eerlijker verdeling van het aantal mannen en vrouwen in de organisatietop te stimuleren.

29 september 2021 | Door redactie

Gisteren stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel ‘Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen’ (pdf). De nieuwe wet moet zorgen voor meer diversiteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Het wetsvoorstel bevat twee maatregelen die tot een evenwichtiger verhouding van mannen en vrouwen in de Nederlandse bedrijfstop moeten leiden.

Ingroeiquotum en streefcijfers voor een betere balans tussen mannen en vrouwen

Beursgenoteerde bedrijven krijgen te maken met een ingroeiquotum voor de raad van commissarissen (RvC). Volgens dit ingroeiquotum moet de RvC voor minimaal één derde deel uit mannen en minimaal één derde deel uit vrouwen bestaan. Het quotum geldt alleen voor nieuwe benoemingen van commissarissen. Iedere man die vertrekt, moet vervangen worden door een vrouw, totdat het quotum is gehaald. Grote naamloze en besloten vennootschappen moeten daarnaast passende en ambitieuze streefcijfers gaan opstellen voor een betere balans tussen het aantal mannen en vrouwen in de (sub)top van de organisatie. Zij worden ook verplicht om jaarlijks over de voortgang te rapporteren aan de Sociaal-Economische Raad (SER).

OR kan groei van aantal vrouwen in bedrijfstop stimuleren

De ondernemingsraad kan stimuleren dat er meer vrouwen in de bedrijfstop komen. De OR heeft verschillende wettelijke bevoegdheden om te stimuleren dat er meer diversiteit komt in de bedrijfstop. Zo heeft de OR het recht om minimaal de helft van de bestuursleden voor te dragen (artikel 29 WOR) en heeft de OR adviesrecht bij de benoeming van een bestuurder (artikel 30 WOR). Bij structuurvennootschappen heeft de OR bovendien het recht om commissarissen voor te dragen (artikel 2:158/268 BW).

Wet biedt OR houvast om diversiteit in bedrijfstop te stimuleren

Als de OR advies uitbrengt over de aanstelling van een bestuurder of kandidaten voordraagt, moet de OR streven naar een meer gelijkwaardige verhouding van het aantal mannen en vrouwen in de top van de organisatie. Als de nieuwe wet in werking is getreden, heeft de OR een extra grond om een gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de organisatie te bevorderen. Op grond van artikel 28, lid 3 WOR moet de OR waken tegen discriminatie en een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen.

Nieuwe wet moet op 1 januari 2022 ingaan

Het wetsvoorstel is in lijn met het adviesrapport ‘Diversiteit in de top: tijd voor versnelling’ (pdf) dat de SER in 2019 presenteerde. In februari 2021 stemde de Tweede Kamer al in met het wetsvoorstel. Na de behandeling van het wetsvoorstel op 14 september, stemde de Eerste Kamer er gisteren mee in. Het streven is dat de wet op 1 januari 2022 ingaat. De wet wordt na vijf jaar geëvalueerd. Acht jaar na de inwerkingtreding komen het ingroeiquotum en de streefcijferregeling te vervallen.

Wilt u de voortgang van wetsvoorstellen bijhouden? Controleer dan regelmatig dit overzicht van voorstellen voor wetten en regelingen op het gebied van personeel en arbeid (account benodigd).