Verplicht meer diversiteit in de top

Bij de voordracht voor een lid van de raad van commissarissen (RvC), moet de ondernemingsraad (OR) rekening gaan houden met de verplichting dat de RvC voor 30% uit vrouwen bestaat. Een nieuwe benoeming die niet bijdraagt aan het halen van dat quotum, wordt nietig verklaard. Het kabinet zal dit jaar een wetsvoorstel presenteren om het aandeel vrouwen en culturele diversiteit in de top van organisaties te vergroten.

12 februari 2020 | Door redactie

Het kabinet neemt de aanbevelingen uit het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) 'Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling' (pdf) over. De ministerraad stemde in met dit voorstel van minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Dekker (Rechtsbescherming). In het voorjaar zal het kabinet een wetsvoorstel presenteren met een aantal ingrijpende maatregelen om het aandeel vrouwen en culturele diversiteit in de top van organisaties te vergroten.

Benoeming RvC moet bijdragen aan behalen streefcijfer

De maatregelen die het kabinet wil invoeren, komen uit het advies van de SER. Voor een evenwichtiger verhouding moeten de raden van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven voor ten minste 30% uit vrouwen en voor ten minste 30% uit mannen bestaan. Een benoeming die niet bijdraagt aan een betere balans tussen mannen en vrouwen is nietig.
Andere grote Nederlandse bedrijven moeten zelf met passende en ambitieuze streefcijfers komen voor de top en subtop van de organisatie. De bedrijven moeten een plan opstellen hoe ze de streefcijfers gaan halen en transparant zijn over de resultaten. Een vergelijkbare regeling gaat gelden voor de (semi-)publieke sector. De precieze invulling en uitwerking daarvan is nog niet bekend.

Diversiteit binnen eigen organisatie in beeld brengen

Om culturele diversiteit te vergroten, krijgen organisaties de optie om de diversiteit binnen de organisatie in kaart te brengen. Organisaties met meer dan 250 werknemers in dienst kunnen vrijwillig en tegen betaling een geanonimiseerde uitdraai van de culturele diversiteit binnen de organisatie (Barometer Culturele Diversiteit) opvragen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS maakt dit overzicht door de burgerservicenummers van de werknemers te koppelen aan hun migratieachtergrond. Ook laat het kabinet onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om individuele doorstroom van werknemers met een migratieachtergrond en de culturele diversiteit binnen sectoren te monitoren.

Rol OR in aanpak arbeidsmarktdiscriminatie nader onderzocht

De OR heeft de taak om te waken tegen discriminatie binnen de organisatie. Daarbij moet de OR ook in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen én het inschakelen van gehandicapten en minderheden binnen de organisatie bevorderen (artikel 28, lid 3 WOR). Het recht van de OR om een commissaris voor te dragen, is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. De SER publiceerde eerder een handreiking om de diversiteit binnen organisaties te vergroten (pdf). Binnen de  aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie van staatssecretaris Van Ark van SZW is er ook aandacht voor de rol van ondernemingsraden. De overheid wil nog een bijeenkomst voor ondernemingsraden organiseren over het stimuleren van diversiteit binnen de eigen organisatie.

Bijlagen bij dit bericht

Discriminatie signaleren op de werkvloer
E-learning | VideoCollege 12 minuten