Wet tegen positieve discriminatie ingediend

26 juli 2016 | Door redactie

Tweede Kamerlid Van Klaveren heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend tegen positieve discriminatie bij onder andere sollicitatieprocedures. Hij vindt dat positieve discriminatie van groepen die zich in een achterstandspositie bevinden, zoals vrouwen, etnische minderheden en chronisch zieken en gehandicapten, andere groepen benadeelt.

Van Klaveren stelt in zijn wetsvoorstel dat positieve discriminatie ook een vorm van discriminatie is, en dat is volgens de Grondwet verboden. Werkgevers moeten sollicitanten bij een selectieprocedure juist beoordelen op hun kwaliteiten en niet op een eventuele achterstandspositie. Hij stelt voor bepalingen te schrappen uit boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, Algemene wet gelijke behandeling, Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het werk en Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Quotumwet niet genoemd

In het wetsvoorstel (pdf) en bijbehorende toelichting rept Van Klaveren niet over de Quotumwet, terwijl deze wet juist in het leven is geroepen om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In 2025 moeten er 100.000 extra banen zijn gecreëerd in het bedrijfsleven en 25.000 binnen de overheid. In 2017 is er geen quotum, omdat de eerste doelstelling van de wet al ruimschoots is gehaald met 21.057 banen. Het doelaantal lag op 9.000.

Speciale taak ondernemingsraad

Het Tweede Kamerlid haalt ook de Wet op de ondernemingsraden (WOR) niet aan in zijn initiatiefwetsvoorstel, terwijl de OR volgens artikel 28, lid 3 juist de speciale taak heeft om de inschakeling van gehandicapten en minderheden in hun organisatie te bevorderen. De OR kan op grond van zijn initiatiefrecht voorstellen indienen bij de bestuurder.