Mogen wij een pensioengerechtigde sollicitant afwijzen op basis van zijn leeftijd?

22 juli 2019

Momenteel hanteren wij als regel dat we geen pensioengerechtigde werknemers in dienst nemen. Mogen wij een pensioengerechtigde afwijzen op basis van zijn leeftijd of is er dan sprake van leeftijdsdiscriminatie?

In de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid is vastgelegd dat het verboden is om op grond van leeftijd onderscheid te maken tussen werknemers bij het aangaan of het beëindigen van een dienstverband. Een werknemer weigeren of ontslaan wegens het bereiken van een bepaalde leeftijd, is dan ook in principe verboden.

Uitzondering op discriminatieverbod

Op dit verbod gelden echter een aantal uitzonderingen. Uit diezelfde wet volgt dat er een uitzondering op het verbod van onderscheid naar leeftijd is gemaakt, waar dit de beëindiging van een dienstverband wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd betreft. In een dergelijk geval maakt u als werkgever geen verboden leeftijdsonderscheid. De wetgever heeft in de toelichting op de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid opgemerkt dat de uitzondering niet uitsluitend geldt bij beëindiging van een dienstverband, maar ook kan worden toegepast bij de werving van personeel boven de AOW-gerechtigde leeftijd.

College voor de Rechten van de Mens

Kortom: bij het weigeren van een sollicitant omdat deze sollicitant de AOW-gerechtigde leeftijd reeds heeft bereikt, is er geen sprake van leeftijdsdiscriminatie. Als u hier meer informatie over wilt, kunt u terecht bij het College voor de Rechten van de Mens (mensenrechten.nl). Dit is ook de organisatie waar een (AOW-gerechtigde) sollicitant terechtkan als hij vindt dat u een verboden onderscheid op basis van leeftijd heeft gemaakt door hem af te wijzen voor een bepaalde vacature.Meer informatie over het werken met of ontslag van een AOW-gerechtigde werknemer vindt u in de toolbox Zo regelt u doorwerken of ontslag AOW’er.