Let op Informatieplicht Energiebesparing in 2023

10 februari 2023 | Door redactie

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer. Daarin is vastgelegd dat ondernemingen vanaf een bepaald energieverbruik (50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas) maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Sinds 1 juli 2019 bent u verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren ? de Informatieplicht Energiebesparing. Na vier jaar, uiterlijk 1 december 2023, moet dat opnieuw.

De bedoeling van de Informatieplicht Energiebesparing is dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) bewuster omgaat met energie en meer aandacht hebben voor klimaatneutraal ondernemen. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. De stelregel is dat die maatregelen zich binnen vijf jaar moeten terugverdienen. Om gemakkelijker aan de energiebesparingsverplichting te voldoen, is voor verschillende  bedrijfstakken een Erkende Maatregelenlijst (EML) opgesteld. In de EML staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. De EML bestaat uit drie onderdelen: gebouwen, faciliteiten en processen. Organisaties voldoen automatisch aan de energiebesparingsverplichting, als ze alle erkende maatregelen doorvoeren die van toepassing zijn. Voorbeelden zijn:

  • een energieregistratie- en bewakingssysteem;
  • isoleren van de gebouwschil;
  • ventileren, verwarmen of koelen van een ruimte;
  • een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie;
  • een stookinstallatie of productkoeling;
  • een liftinstallatie of roltrapsysteem.

Verschillende verplichtingen voor verschillende verbruikers

Organisaties die een energiebesparingsplicht hebben moeten één keer in de vier jaar rapporteren en dus in 2023. Rapporteren kan via de informatieplicht energiebesparing of via de onderzoeksplicht energiebesparing. Daarnaast geldt er voor sommige bedrijven ook een rapportageverplichting volgens de Europese Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED), de EED-auditplicht. Er worden de volgende criteria gehanteerd:

  • Gebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar: informatieplicht energiebesparing.
  • Gebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar:  onderzoeksplicht energiebesparing.
  • Grote onderneming of maatschappelijke instellingen met een economische activiteit:  een EED-auditplicht.

Organisaties waarvoor de informatieplicht energiebesparing geldt, moeten uiterlijk 1 december 2023 via het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd.

Bijlagen bij dit bericht