Milieuzorg vraagt om een meerjarenplan

29 maart 2023 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) moet in de organisatie de zorg voor het milieu bevorderen. Met een goed milieubeleid kan de OR bijdragen aan de verduurzaming van de organisatie. Milieuzorg vraagt om een integrale aanpak en een meerjarenplan.

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) komt het begrip ‘verduurzaming’ niet voor. De WOR spreekt alleen over de zorg voor het milieu. Zo geeft de WOR de OR adviesrecht bij belangrijke maatregelen in verband met de zorg voor het milieu (artikel 25, lid 1l WOR) en de taak om milieuzorg te bevorderen in de organisatie (artikel 28, lid 4 WOR). Een goed milieubeleid kan echter wel een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de organisatie (artikel). Reden te meer voor de OR om samen met de bestuurder een beleidsplan te ontwikkelen voor milieuzorg.

Formuleer concrete doelstellingen voor milieubeleid

Allereerst moet de bestuurder een visie en ambities op het gebied van milieuzorg formuleren. Waar staat de organisatie nu, waar wil zij naartoe en waarom? Zijn de ambities bekend, dan moeten er concrete doelen worden gesteld en moet er een planning komen. De OR kan met de bestuurder meedenken over de milieudoelstellingen en de maat­regelen die nodig zijn om de doelen te behalen. Denk bijvoorbeeld aan huisvesting, mobiliteit, bedrijfsprocessen, energieverbruik en duurzame (inkoop-)partners. Let erop dat de doelstellingen SMART zijn (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden), om vast te kunnen stellen of de doelstellingen daadwerkelijk worden gehaald.

Subsidies kunnen de kosten drukken

Ook de kosten en te verwachten opbrengsten van de voorgenomen ­maatregelen zijn een vast onderdeel van het milieubeleidsplan. Mogelijk zijn er al milieumaatregelen opgenomen in de jaarlijkse organisatiebegroting, die de bestuurder aan de OR moet verstrekken (artikel 31a WOR). Neem ook de mogelijke en toegewezen subsidies voor milieu­maatregelen mee in de berekening.
Bouw in het beleidsplan ook tussentijds momenten in om de voortgang te meten en te evalueren. Een nulmeting vormt daarbij het uitgangspunt. Neem in de planning vaste meet- en evaluatiemomenten op en bouw ruimte in om de aanpak waar nodig bij te stellen.

Maak goede afspraken over de rol van de OR bij het milieubeleid

Milieuzorg vraagt om een lange adem, ook van de OR. Maak daarom goede afspraken met de bestuurder over hoe en wanneer hij de OR bij het opstellen en uitvoeren van het milieubeleid betrekt. Eis hierbij een actieve rol op voor de OR, want de zorg voor het milieu is een zaak die de hele organisatie aangaat. Bij complexe onderwerpen zoals verduurzaming en milieuzorg kan het bovendien verstandig zijn om advies in te winnen bij een externe deskundige. Dit recht heeft de OR op grond van artikel 16 WOR. De OR moet de kosten hiervoor wel eerst voorleggen aan de bestuurder.

Bijlagen bij dit bericht