Wat wil de OR nu écht met het klimaat?

16 januari 2023 | Door redactie

Het bedrijfsleven heeft een grote impact op klimaatveranderingen, maar daar zijn lang niet alle bestuurders zich van bewust. De OR kan zorgen voor milieubewustzijn in de organisatie en bij de bestuurder aandringen op klimaatneutraal beleid.

‘'Davos' wil aanpak klimaatcrisis, maar deelnemers komen veelal met privéjet’, kopte nos.nl vanochtend over het World Economic Forum (WEF). Vorig jaar zorgden de privéjets van de 2.000 regeringsleiders en vertegenwoordigers van het internationale bedrijfsleven die naar het WEF reisden voor een uitstoot van maar liefst 9.700 ton CO2. Dit zochten Greenpeace en milieuadviesbureau CE Delft onlangs uit. En dat terwijl de wereldwijde klimaatcrisis bij dit jaarlijkse evenement één van de grote thema’s is en het WEF over zeven jaar volledig klimaatneutraal wil zijn. Veel bestuurders zijn zich niet bewust van de impact die hun organisatie heeft op klimaatveranderingen of vinden het lastig om hun klimaatdoelen in de praktijk te brengen. De OR kan zorgen voor milieubewustwording in de organisatie (artikel) en bij de bestuurder aandringen op (een goede naleving van) klimaatneutraal beleid.

Goede onderbouwing initiatiefvoorstel ook in belang van OR

De OR heeft de taak om de zorg voor het milieu te bevorderen (artikel 28, lid 4 WOR) en kan de bestuurder op grond van het initiatiefrecht voorstellen doen (artikel 23, lid 3 WOR). De bestuurder is verplicht om zo’n voorstel ten minste één keer met de OR te bespreken tijdens de overlegvergadering. Daarna moet hij zijn besluit zo snel mogelijk schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de OR.
Het is ook in het belang van de OR dat de raad zijn voorstel goed onderbouwt, want dit vergroot de kans dat de OR met zijn voorstel de bestuurder overtuigt. Als de bestuurder desondanks niet akkoord gaat met het initiatiefvoorstel, heeft de OR geen mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan. De bestuurder is echter wel verplicht om de afwijzing duidelijk te beargumenteren.

OR kan op strategisch en operationeel niveau invloed uitoefenen

Op het gebied van milieu en klimaat, kan de OR de bestuurder bijvoorbeeld de volgende voorstellen doen om op strategisch of operationeel gebied invloed uit te oefenen:

  • De OR wil de duurzaamheidsmissie van de organisatie vertalen in concrete maatregelen/acties (strategisch).
  • De OR wil zorgen voor een betere afvalscheiding (operationeel).
  • De OR wil een plan opstellen voor een meer milieuvriendelijk wagenpark (operationeel).

Opzet voor een initiatiefvoorstel van de OR aan de bestuurder

Bij het schrijven van initiatiefvoorstel (tool) kan de OR onderstaande opzet als voorbeeld gebruiken. Hierin staan de onderdelen om tot een compleet initiatiefvoorstel te komen:

  • Aanleiding voorstel: wat is het probleem en wat is de aanleiding voor het initiatiefvoorstel?
  • Onderbouwing: waarom komt de OR met dit voorstel? Vermeld daarbij ook de wettelijke basis, zoals de bevoegdheden van de OR op grond van de WOR.
  • Belang voor de bestuurder: financieel, MVO, aantrekkelijke werkgever, et cetera.
  • Voorgestelde oplossing: toelichting van de voorgestelde oplossing.
  • Betrokkenheid van de OR: bij de oplossing, het besluit en de uitvoering. Welke rol wil de OR vervullen?

Lees ook de Vraag & Antwoord Wat is het verschil tussen klimaat en milieu?

Meer informatie over de taken van de OR bij het klimaat vindt u in de toolbox Zo gaat uw OR proactief aan de slag met het klimaatbeleid.