Zo gaat uw OR proactief aan de slag met het klimaatbeleid

De klimaattransitie is nooit af. Daarom is bewustwording en een andere mindset in de hele organisatie van belang. De ondernemingsraad heeft de kans om de zorg voor het klimaat en het milieu te verankeren in de hele organisatie. Klimaat- en milieuzorg moet een bepalende factor worden en blijven in de besluitvorming en werkprocessen. De bestuurder moet in de hele organisatie klimaat- en milieuzorg stimuleren en toezien op een goede naleving. Hoe zorgt uw OR daarvoor? Deze toolbox helpt uw ondernemingsraad op weg door de wirwar van regels en maatregelen.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo gaat uw OR proactief aan de slag met het klimaatbeleid

  Met een meerjarenaanpak bereikt u het meest

  Klimaat- en milieumaatregelen kunnen heel divers zijn en dat geldt ook voor de gevolgen voor werknemers. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing naar een duurzamer kantoorpand, vaker thuiswerken, wijzigingen in functies of de invoering van nieuwe technologieën of werkprocessen.

  Uw OR vertegenwoordigt de werknemers en moet weten welke belangen er voor hen spelen. Deze toolbox leidt u door het doolhof van regels en helpt met een praktische, overzichtelijke aanpak van de klimaat- en milieuzorg van uw onderneming.

 • 2

  Nut en noodzaak van de klimaattransitie

  Nut en noodzaak klimaattransitie

  Verdiepingsartikel Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 19-10-2022

  Grote klimatologische veranderingen kunnen veel impact hebben op de leefbaarheid op aarde. Het bedrijfsleven speelt een grote rol bij het behalen van de klimaatdoelen van Nederland. Organisaties kunnen dus niet langer om de klimaattransitie heen en moeten zich bewust worden van de noodzaak om klimaat- en milieubeleid in te voeren. Wat is de rol van uw ondernemingsraad hierbij?


  Wat is het verschil tussen klimaat en milieu?

  Vraag & Antwoord Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 28-03-2023

  We willen binnen onze organisatie aan de slag met de klimaatdoelstellingen van het kabinet. We merken tijdens gesprekken hierover dat we de woorden klimaat en milieu door elkaar gebruiken. Maar wat is het verschil nu eigenlijk tussen die twee? En wat is nou precies een broeikasgas en het broeikaseffect?


  Wat wil de OR nu écht met het klimaat?

  Nieuws Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 16-01-2023

  Het bedrijfsleven heeft een grote impact op klimaatveranderingen, maar daar zijn lang niet alle bestuurders zich van bewust. De OR kan zorgen voor milieubewustzijn in de organisatie en bij de bestuurder aandringen op klimaatneutraal beleid.


  OR kan bewustzijn creëren over milieu

  Verdiepingsartikel Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 20-10-2022

  Het bedrijfsleven heeft een grote impact op klimaatveranderingen. Pas als uw OR zich daar zelf van bewust is, kunt u die bewustwording doorvoeren in de hele organisatie. Maar wat kunnen organisaties doen en wat is de rol van uw OR daarbij?In dit artikel leest u over het belang van milieubewustwording voor de organisatie en wat uw OR kan ondernemen om die bewustwording te vergroten. Hoe krijgt u milieu écht op de agenda?


  Regelingen en subsidies voor energiebesparing en vergroening

  Infographic Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 26-09-2022

  Als u de bedrijfsvoering wilt verduurzamen, kunt u een beroep doen op verschillende regelingen. Maar dan moet u wel weten dat ze bestaan. De subsidiewijzer van de RVO is een goed startpunt. In deze infographic vindt u voorbeelden van subsidies en fiscale voordelen.


 • 3

  Relevante wet- en regelgeving voor de OR

  Internationale afspraken over klimaat- en milieubeleid

  Verdiepingsartikel Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 19-10-2022

  In het Klimaatakkoord van Nederland staan afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Uit het Klimaatakkoord volgen doelstellingen voor het bedrijfsleven. Elke organisatie moet nu milieubeleid opstellen om de klimaatdoelen te halen. In dit artikel leest u hoe uw OR en uw organisatie hiermee aan de slag kunnen.


  OR-rechten voor het milieu

  Verdiepingsartikel Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 20-10-2022

  De OR heeft de taak om de zorg voor het milieu te bevorderen (artikel 28, lid 4 WOR). In dit artikel leest u hoe uw OR invulling kan geven aan deze opdracht.De WOR geeft verschillende bevoegdheden die uw OR kan inzetten. Denk aan het adviesrecht, het informatierecht, het overlegrecht of het initiatiefrecht. Na dit artikel weet u hoe uw OR deze rechten kan inzetten om ervoor te zorgen dat de organisatie werk maakt van het klimaat- en milieubeleid.


  OR & de zorg voor het milieu

  Infographic Ondernemingsraad Publicatiedatum: 11-01-2022

  Het Nederlandse bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties moeten maatregelen treffen om aan de afspraken van het Klimaatakkoord (2019) te voldoen. Bij de klimaat- en milieumaatregelen speelt ook de OR een rol.


  Een beter milieu begint bij uw OR

  Verdiepingsartikel Instemmingsrecht Publicatiedatum: 12-04-2021

  In 2050 moet Nederland CO2-neutraal zijn. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor het bedrijfsleven. Ondernemingen moeten maatregelen treffen om de klimaatdoelen te kunnen behalen. Uw OR kan de drijvende kracht zijn achter de verduurzaming van uw organisatie. Dit bent u zelfs wettelijk verplicht. Er rust dus een grote verantwoordelijkheid op uw OR-schouders. Hoe pakt u dit aan?


  Welke ondernemingen moeten duurzaamheid opnemen in het jaarverslag?

  Vraag & Antwoord Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 19-05-2022

  Vanaf welke grootte zijn ondernemingen verplicht om duurzaamheid vast te leggen in het jaarverslag?


  Wat is het verschil tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam ondernemen?

  Vraag & Antwoord Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 12-06-2020

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaam ondernemen zijn begrippen die vaak door elkaar worden gebruikt. Wat is het verschil?


 • 4

  Aan de slag met de klimaatmaatregelen

  OR aan de slag voor een beter milieu

  Verdiepingsartikel Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 21-10-2022

  Hoe kan uw bestuurder de klimaatdoelen bereiken en hieraan blijven voldoen, en wat is de rol van uw OR hierbij? Het creëren van bewustwording over klimaat- en milieubeleid en de rechten van de OR zijn in eerdere artikelen aan bod gekomen.De basisinformatie heeft u nu – tijd voor de volgende stappen! In dit artikel krijgt u een stappenplan aangereikt en een aantal concrete maatregelen voor verduurzaming.


  Voldoe aan de verplichte klimaatdoelstellingen

  Tool Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 02-03-2023

  Gebruik deze checklist voor een overzicht van de belangrijkste klimaatmaatregelen die u in uw milieubeleid kunt opnemen.


  Verminder de CO2-voetafdruk van uw organisatie

  Tool Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 26-08-2022

  Nederland moet vóór 2030 de uitstoot van het broeikasgas CO2 terugdringen. U kunt meehelpen de CO2-uitstoot te verminderen.


  Zorg voor milieu verankeren in organisatie

  Verdiepingsartikel Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 21-10-2022

  De klimaattransitie is nooit af. Daarom is bewustwording en een andere mindset in de hele organisatie van belang. De ondernemingsraad heeft de kans om de zorg voor het klimaat en het milieu te verankeren in de hele organisatie.Milieuzorg moet een bepalende factor worden en blijven in de besluitvorming en werkprocessen. De bestuurder moet in de hele organisatie milieuzorg stimuleren en toezien op een goede naleving. Hoe zorgt uw OR daarvoor?


  Ondernemingsovereenkomst klimaat en milieu

  Tool Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 31-03-2023

  Gebruik deze overeenkomst om afspraken te maken over uitbreiding van de rechten van de OR ten aanzien van het klimaat- en milieubeleid.


  Verduurzaming van uw organisatie vraagt om een meerjarenplan

  Verdiepingsartikel Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 14-03-2023

  Wil uw OR écht een bijdrage leveren aan klimaat- en milieuzorg, dan is een langetermijnaanpak van belang. Uw OR kan onder meer het onderwerp agenderen bij uw bestuurder, met hem meedenken en hem adviseren, maar u kunt ook het initiatief nemen tot het opstellen van een meerjarenplan milieuzorg. Wat staat er in zo’n plan en welke rol kan uw OR hierbij vervullen?


  Meerjarenplan klimaat- en milieuzorg

  Tool Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 27-03-2023

  Gebruik dit formulier om een goed meerjarenplan voor milieuzorg op te stellen.


 • 5

  Gevolgen klimaatverandering voor uw achterban

  Belangen achterban bij milieu

  Verdiepingsartikel Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 21-10-2022

  Klimaatmaatregelen kunnen heel divers zijn en dat geldt ook voor de gevolgen voor werknemers. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing naar een duurzamer kantoorpand, vaker thuiswerken, wijzigingen in functies of de invoering van nieuwe technologieën of werkprocessen.De OR moet de belangen van de achterban niet uit het oog verliezen en hierover met de bestuurder goede afspraken maken. Vaak heeft de OR advies- of instemmingsrecht bij deze vraagstukken.


  Klimaatverandering beïnvloedt arbeidsomstandigheden

  Verdiepingsartikel Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 02-03-2023

  U heeft het vast niet gemist: er is een klimaatcrisis. Klimaatverandering heeft ook gevolgen voor de arbeidsomstandigheden. Als het warmer wordt, doen bijvoorbeeld nieuwe plaagdieren hun intrede, waardoor ook nieuwe ziekten ‘geïmporteerd’ worden. En zo zijn er meer gevolgen te bedenken. U als arboadviseur moet dus alert zijn op nieuwe ontwikkelingen.


 • 6

  Meer informatie

  OR & Duurzaamheid

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Een succesvolle organisatie moet meer doen dan alleen geld verdienen. Er zijn veel nieuwe uitdagingen waar organisaties en hun medewerkers mee aan de slag moeten, zoals de klimaatverandering, uitdagingen op het gebied van energie, maar ook moeten sociale doelen bereikt worden, zoals diversiteit en inclusie. Dat is niet vrijwillig, maar wettelijk verplicht. Grote organisaties moeten binnenkort jaarlijks verslag doen van hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid: de CSRD-rapportage. Daarnaast krijgt uw organisatie waarschijnlijk te maken met de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Om succesvol te zijn en blijven, moeten organisaties hierop inspelen. Tijdens de training OR & Duurzaamheid hoort u wat uw OR hierin kan betekenen.