Actieplan voor oudere werkzoekenden ingediend

10 april 2014 | Door redactie

Werkgevers moeten meer doen om ouderen die hun baan kwijtraken weer aan het werk te helpen. Ook moeten 55-plussers meer bij- en omscholing krijgen. Dit zijn enkele voorstellen uit het ‘Actieplan 50PLUS’ dat aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is aangeboden.

De helft van de vijftigplussers vindt tijdens hun WW-uitkering geen baan meer. Vanaf 57 jaar komt 70% van de mensen niet meer aan het werk. Dit blijkt uit recente cijfers van UWV. Om de positie van oudere werkzoekenden te versterken, heeft de politieke partij 50PLUS onlangs het ‘Actieplan 50PLUS’ aan minster Asscher overhandigd.

Voorstellen uit actieplan voor oudere werkzoekenden

Enkele voorstellen uit het actieplan voor werkzoekenden van vijftig jaar en ouder:

  • Er moet meer bekendheid komen voor de scholingsvouchers van UWV en – als blijkt dat deze een positief effect hebben – moet er meer budget beschikbaar komen voor bij- en omscholing van oudere werkzoekenden.
  • Werkgevers moeten meer gestimuleerd worden om vijftigplussers aan te nemen, bijvoorbeeld door inspiratiedagen voor werkgevers te organiseren, waarop negatieve beeldvorming en leeftijdsbewust personeelsbeleid aan de orde komen.
  • Vijftigplussers moeten nieuwe kansen krijgen in zogenoemde ‘tandembanen’: dit zijn banen waarbij ouderen hun ervaring tijdens het werk overdragen aan jongeren, waardoor beide groepen hun vaardigheden uitbreiden en jeugd- en ouderenwerkloosheid wordt bestreden.
  • Er moet een boete komen op leeftijdsdiscriminatie bij werving en selectie.

Instrumenten voor werkgevers bij oudere werknemers

Volgens minister Asscher zijn er al veel instrumenten om werkgevers te stimuleren om meer ouderen aan te nemen, zoals de mobiliteitsbonus, de no-riskpolis voor WW’ers en de proefplaatsing. Ook voert UWV het Actieplan 55-plusWerkt uit. Verder staan in sectorplannen specifieke maatregelen om oudere langdurig werklozen aan het werk te helpen. De minister heeft toegezegd om het actieplan van 50PLUS nader te bestuderen en zal kijken of aan het Actieplan 55-plusWerkt van UWV meer ruchtbaarheid moet worden gegeven.