Binnenkort weer subsidie voor duurzame inzetbaarheid

7 maart 2019 | Door redactie

Werkgevers kunnen van 8 april tot en met 12 april 2019 subsidie aanvragen voor projecten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers moeten verbeteren. De subsidie bedraagt maximaal € 12.500.

Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt de overheid geld beschikbaar voor het gezond en gemotiveerd houden van werknemers. Met de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen kunnen organisaties de helft van de advieskosten van een project voor duurzame inzetbaarheid gesubsidieerd krijgen. Het maximaal te verkrijgen bedrag is € 12.500, op voorwaarde dat de aanvrager de andere helft van de projectkosten voor zijn rekening neemt. Ook moeten de subsidiabele kosten op minimaal € 12.000 zijn begroot.

Aandacht nodig voor voorwaarden subsidieregeling

In 2018 waren er al twee tijdvakken waarin organisaties de ESF-subsidie konden aanvragen. Binnenkort volgt er opnieuw een mogelijkheid: van 8 april, 09.00 uur, tot en met 12 april, 17.00 uur, kunnen organisaties een subsidieaanvraag indienen bij Uitvoering van Beleid, dat onderdeel is van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uitvoering van Beleid adviseert om voor een aanvraag de subsidieregeling goed door te nemen, evenals een brochure over de regeling (pdf). Als een organisatie al van één van de twee eerdere aanvraagtijdvakken gebruik heeft gemaakt, kan zij in april niet opnieuw met succes een subsidieaanvraag indienen.

Uitbetaling subsidiebedrag gebeurt na het project

Projecten waarvoor organisaties subsidie ontvangen, zijn bijvoorbeeld gericht op de leercultuur, een flexibele werkcultuur of gezond en veilig werken. Een organisatie ontvangt alleen subsidie voor de directe kosten van een externe adviseur die helpt bij het project. Het project mag hoogstens twaalf maanden duren. Die periode begint op de dag na dagtekening van de subsidieverlening. Binnen zes weken na afloop van het project moet de organisatie een einddeclaratie indienen. Als Uitvoering van Beleid deze goedkeurt, krijgt de organisatie het subsidiebedrag uitbetaald.