Vergrijzing slaat toe: langer werken is nodig

21 september 2011 | Door redactie

De komende jaren moeten meer mensen aan het werk en iedereen die werkt, moet dat tot op hogere leeftijd blijven doen. Dat is in het kort de boodschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de beleidsagenda, die aansluitend op Prinsjesdag is gepubliceerd.

In de beleidsagenda (pdf) maakt het ministerie van SZW zijn plannen voor 2012 bekend. Voor u als werkgever zijn daaruit de volgende punten van belang:

  • De boetes bij onderbetaling en slechte arbeidsomstandigheden worden per 1 juli 2012 fors hoger. Bij de tweede overtreding verdubbelen de bedragen en bij de derde overtreding wordt een bedrijf (gedeeltelijk) stilgelegd of krijgt een dwangsom opgelegd.
  • Malafide uitzendbureaus worden harder aangepakt. Om efficiënter te kunnen optreden, worden de Arbeidsinspectie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de Inspectie Werk en Inkomen op 1 januari 2012 samengevoegd tot één organisatie: Inspectie SZW.
  • Als u een arbeidsmigrant wilt inschakelen voor wie een tewerkstellingsvergunning nodig is, moet u kunnen aantonen dat het u niet is gelukt om de vacature te laten vervullen door iemand uit Nederland of de Europese Unie (met uitzondering van Bulgarije en Roemenië).
  • Hoogopgeleide en gespecialiseerde arbeidsmigranten blijven hard nodig (ook als zij niet uit de EU komen), maar er wordt wel strenger gecontroleerd op misbruik en fraude van de kennismigrantenregeling.
  • Zieke uitzendkrachten, werknemers met een tijdelijk contract dat afloopt tijdens ziekte en zieke werklozen moeten na één jaar ziekte alle passende arbeid accepteren. Voor werkgevers komt er een financiële prikkel om arbeidsongeschiktheid van deze zogenoemde vangnetters te voorkomen. Eind dit jaar komt er een wetsvoorstel om het langdurige ziekteverzuim en de WIA-instroom van vangnetters te beperken.
  • Met de sociale partners zijn afspraken gemaakt om werknemers bij (dreigend) ontslag aan ander werk te helpen of scholing aan te bieden. Het individuele werk-naar-werkbudget bij ontslag moet de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten.
  • Om ouderen aan het werk te houden, kunt u een mobiliteitsbonus krijgen als u 55-plussers, arbeidsgehandicapten en uitkeringsgerechtigden van vijftig jaar en ouder aanneemt. Een werkbonus maakt het voor oudere werknemers met een lager inkomen aantrekkelijker om langer door te werken. Deze maatregelen gaan in 2013 in, maar worden in 2012 voorbereid.
  • Per 2013 kunnen werknemers in de vitaliteitsregeling sparen. Het spaartegoed kunnen ze gebruiken om hun inkomen aan te vullen in een periode waarin zij bijvoorbeeld onbetaald verlof opnemen of scholing volgen.