OR let op: deadline keuze eigenrisicodragerschap nadert

21 februari 2022 | Door redactie

Als de organisatie komend halfjaar eigenrisicodrager wil worden voor de Ziektewet (ZW) of Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), of juist wil terugkeren naar de verzekering via UWV, moet de bestuurder dit vóór 1 april regelen. De bestuurder moet de OR bij zijn keuze betrekken. De OR heeft hierbij namelijk adviesrecht.

Werkgevers kunnen twee keer per jaar kiezen of zij eigenrisicodrager willen zijn voor de Ziektewet (ZW) of Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), of dat zij zich hiervoor willen verzekeren via UWV. Als de bestuurder zijn keuze wil wijzigen, moet hij zijn aanvraag uiterlijk 13 weken van tevoren indienen bij de Belastingdienst. Voor de periode juli tot en met december is de deadline 31 maart. Heeft de ondernemingsraad (OR) geen bericht gehad van zijn bestuurder, vraag dan bij de bestuurder na of zijn keuze voor het komende halfjaar ongewijzigd blijft.

Bestuurder moet OR tijdig om advies vragen bij keuze eigenrisicodragerschap

De organisatie kan zich via UWV verzekeren voor het risico op loondoorbetaling bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, maar dit is niet verplicht. De bestuurder kan er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden. Als eigenrisicodrager betaalt de organisatie minder premies werknemersverzekeringen, maar moet dan bij ziekte of arbeidsongeschiktheid het loon van de werknemer doorbetalen. Dit is een groot financieel risico. Kiest de bestuurder niet voor publieke verzekering via UWV, dan kan hij dit risico onderbrengen bij een particuliere verzekeraar. Omdat dit een belangrijke beleidsmatige beslissing is, is de bestuurder verplicht om de OR hierbij tijdig om advies te vragen (artikel 25, lid 1m van de Wet op de ondernemingsraden, WOR). De OR moet namelijk gelegenheid hebben om een goede afweging te maken van de verschillende opties (artikel) en het OR-advies moet nog invloed kunnen hebben op de besluitvorming.

OR heeft instemmingsrecht bij aanpassing ziekte- en verzuimbeleid

Bij zijn advies moet de OR niet alleen rekening houden met de financiële gevolgen van de keuze voor het eigenrisicodragerschap. Als de organisatie eigenrisicodrager wordt, brengt dat namelijk ook langdurige re-integratieverplichtingen met zich mee. Daar moet de organisatie de capaciteit en middelen voor hebben. Een wijziging van de keuze voor het eigenrisicodragerschap of verzekering via UWV kan ook tot gevolg hebben dat het verzuim- of re-integratiebeleid moet worden aangepast. In zijn advies kan de OR daarbij op voorhand al een rol voor zichzelf opeisen. Bij wijziging (of invoering of intrekking) van het ziekte- en verzuimbeleid heeft de OR namelijk instemmingsrecht (artikel 27, lid 1d WOR). De bestuurder kan de OR er daarom het beste in een vroeg stadium bij betrekken als hij het ziekte- of verzuimbeleid moet aanpassen.

OR kan volgend keuzemoment eigenrisicodragerschap alvast op agenda zetten

De bestuurder heeft nog ruim één maand de tijd om zijn keuze te wijzigen. Deze keuze heeft betrekking op het tweede halfjaar van 2022. Hierna is de eerstvolgende wijzigingsmogelijkheid per 1 januari 2023. Als de bestuurder vanaf volgend jaar eigenrisicodrager wil worden of zich voor de ZW of WGA wil verzekeren via UWV, moet hij zijn keuze voor 1 oktober 2022 aan de Belastingdienst doorgeven.
De OR doet er verstandig aan om het keuzemoment als vast agendapunt te noteren voor de halfjaarlijkse overlegvergadering. Dan komt het onderwerp minimaal twee keer per jaar vanzelf ter sprake.