OR, wees alert op keuze voor eigenrisicodragerschap

Bestuurders moeten vóór 1 april doorgeven of zij vanaf 1 juli a.s. eigenrisicodrager willen zijn voor de ZW of WGA. De bestuurder maakt die keuze niet alleen. Hij moet zijn voorgenomen besluit eerst voor advies voorleggen aan de ondernemingsraad (OR).

24 maart 2021 | Door redactie

Werkgevers kunnen elk halfjaar – per 1 januari en per 1 juli – kiezen of zij eigenrisicodrager willen zijn voor de Ziektewet (ZW) of Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), of dat zij hiervoor verzekerd willen zijn via UWV. Als de werkgever zijn keuze wil wijzigen, moet hij zijn aanvraag uiterlijk 13 weken van tevoren indienen bij de Belastingdienst. Voor de tweede helft van dit jaar is de deadline 31 maart. Heeft de OR hierover (nog) geen bericht gehad van zijn bestuurder, dan is het verstandig om bij hem na te vragen of zijn keuze voor het komende halfjaar ongewijzigd blijft.

OR heeft adviesrecht en soms instemmingsrecht bij eigenrisicodragerschap

Wil de bestuurder eigenrisicodrager worden, dan betaalt hij minder premies werknemersverzekeringen. Dat klinkt misschien voordelig, maar het betekent ook dat de organisatie het loon moet doorbetalen als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is. En dat maximaal 10 jaar lang! Dit is een groot financieel risico voor de organisatie. De bestuurder is wettelijk verplicht om de OR bij dit voorgenomen besluit om advies te vragen (artikel 25, lid 1m van de Wet op de ondernemingsraden, WOR). Vraagt de bestuurder een externe partij om advies over het eigenrisicodragerschap, dan moet hij ook de keuze voor de adviseur en de inhoud van de adviesopdracht voor advies aan de OR voorleggen (artikel 25, lid 1n WOR).
Daarnaast brengt het eigenrisicodragerschap langdurige re-integratieverplichtingen met zich mee. Dit kan tot gevolg hebben dat de bestuurder het verzuim- of re-integratiebeleid wil wijzigen. Ook daar moet de OR alert op zijn, want daarop heeft de OR instemmingsrecht (artikel 27, lid 1d WOR).

Bestuurder moet adviesaanvraag altijd tijdig indienen bij OR

In de WOR staat nadrukkelijk dat de bestuurder de OR tijdig om advies moet vragen bij een adviesplichtig besluit. Tijdig houdt in dat de OR nog gelegenheid heeft om zich in de kwestie te verdiepen en dat zijn advies nog invloed kan hebben op de besluitvorming. Voor het aanvragen of juist opzeggen van het eigenrisicodragerschap per 1 juli a.s. heeft de OR die gelegenheid in feite niet meer. De OR moet de halfjaarlijkse wijzigingsdata daarom goed in de gaten houden:

  • 1 april voor de periode juli tot en met december;
  • 2 oktober voor de periode januari tot en met juni van het volgende jaar.

Tip: noteer het eigenrisicodragerschap als vast agendapunt voor de halfjaarlijkse overlegvergadering.