Wijziging eigenrisicodragerschap moet eerst langs de OR

Ondernemingsraden kunnen in deze periode een advies- of instemmingsaanvraag verwachten van de bestuurder over het eigenrisicodrager voor de ZW of WGA. Wil de werkgever zijn keuze wijzigen per 1 januari 2022, dan moet hij moet zijn aanvraag namelijk voor 2 oktober indienen bij de Belastingdienst.

18 augustus 2021 | Door redactie

Werkgevers kunnen elk halfjaar – per 1 januari en per 1 juli – kiezen of zij eigenrisicodrager willen zijn voor de Ziektewet (ZW) of Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), of dat zij hiervoor verzekerd willen zijn via UWV. Als de werkgever zijn keuze wil wijzigen, moet hij zijn aanvraag uiterlijk 13 weken van tevoren indienen bij de Belastingdienst. Om de wijziging in te laten gaan per 1 januari 2022 moet de werkgever de aanvraag dus voor 2 oktober binnen zijn. Voordat de bestuurder zijn keuze definitief doorgeeft, moet hij deze echter eerst voorleggen aan de OR. De OR heeft namelijk adviesrecht bij de keuze voor het eigenrisicodragerschap, maar de aanvraag kan ook tot instemmingsaanvragen leiden.  

Bestuurder moet OR om advies vragen over eigenrisicodragerschap

Wil de werkgever eigenrisicodrager worden, dan betaalt hij minder premies werknemersverzekeringen. Dat klinkt misschien voordelig, maar het betekent ook dat de organisatie het loon moet doorbetalen als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is. En dat maximaal 10 jaar lang! Dit is een groot financieel risico voor de organisatie. De bestuurder is wettelijk verplicht om de OR bij een voorgenomen besluit over het eigenrisicodragerschap om advies te vragen (artikel 25, lid 1m van de Wet op de ondernemingsraden, WOR). Vraagt de bestuurder een externe partij om advies over het eigenrisicodragerschap, dan moet hij ook de keuze voor de adviseur en de inhoud van de adviesopdracht voor advies aan de OR voorleggen (artikel 25, lid 1n WOR). Daarnaast brengt het eigenrisicodragerschap langdurige re-integratieverplichtingen met zich mee. Dit kan tot gevolg hebben dat de bestuurder het verzuim- of re-integratiebeleid wil wijzigen. Ook daar moet de OR alert op zijn, want daarop heeft de OR instemmingsrecht (artikel 27, lid 1d WOR).

OR kan eigenrisicodragerschap op agenda overlegvergadering zetten

Heeft de OR (nog) geen bericht gehad van de bestuurder over het eigenrisicodragerschap, dan is het verstandig om bij hem na te vragen of zijn keuze voor het komende halfjaar ongewijzigd blijft. Ook moet de OR de halfjaarlijkse wijzigingsdata voor het eigenrisicodragerschap goed in de gaten houden (1 april voor de periode juli tot en met december en 2 oktober voor de periode januari tot en met juni van het volgende jaar). Ook kan de OR de keuze voor het eigenrisicodragerschap als vast agendapunt voor de halfjaarlijkse overlegvergadering noteren.