De WHOA biedt uitkomst bij naderend faillissement

18 december 2020 | Door redactie

Het is in deze tijd niet ondenkbeeldig dat uw organisatie financieel in zwaar weer verkeert. Organisaties zouden dan graag een onderhands akkoord willen bereiken met de groep schuldeisers. De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) die 1 januari 2021 in werking treedt, reikt dan de hand.

In deze coronatijd staat het water menig organisatie aan de lippen. Op zo’n moment zou het helpen als er onderhands onderhandeld kon worden over openstaande schulden. Maar op dit moment kan volgens de huidige faillissementswet alleen een onderhands akkoord tussen een schuldenaar en zijn schuldeisers tot stand komen als alle schuldeisers daarmee hebben ingestemd. Als één schuldenaar weigert, is zo’n onderhands akkoord volledig van de baan. Vaak zal dit ertoe leiden dat een organisatie alsnog failliet gaat. De WHOA zou hier verandering in moeten brengen, zodat een akkoord sneller mogelijk is. De WHOA zal per 1 januari 2021 in werking treden.

De WHOA is alleen toepasbaar als een organisatie levensvatbaar is

De WHOA maakt het mogelijk dat een organisatie een onderhands akkoord bereikt doordat de meerderheid van de schuldeisers ermee heeft ingestemd. Een individuele schuldeiser kan dus niets meer tegenhouden en zit vast aan het akkoord. Schuldeisers of aandeelhouders die medewerking weigeren, kunnen met de WHOA in de hand gedwongen worden om akkoord te gaan. Dat was eerder niet mogelijk. De WHOA geldt nadrukkelijk voor organisaties die beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog levensvatbaar zijn, zodat zij geherstructureerd worden voordat zij in faillissement belanden.

Organisaties kunnen zelf de startverklaring deponeren

Komt een organisatie in aanmerking voor de WHOA, dan kan deze zelf de procedure in gang zetten door een verklaring te deponeren bij de griffie van de rechtbank (de zogeheten startverklaring). In de startverklaring staat of het akkoord inmiddels is aangeboden aan de betrokken schuldeisers en of dit nog zal gaan gebeuren binnen een termijn van twee maanden. Degene die de startverklaring heeft neergelegd bij de rechtbank kan nog een keuze maken om het akkoord aan te bieden volgens een openbare of besloten procedure. Hoe het akkoord eruit komt te zien, staat vrij. Wel is de volgorde van schuldeisers van belang.

Voorwaarden voor het goedkeuren van een onderhands akkoord of dwangakkoord

Het is aan de rechter om de verschillende aspecten van het akkoord af te wegen. Er moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan voordat de rechtbank een akkoord zal goedkeuren of een dwangakkoord zal opleggen bij de betrokken schuldeisers. Om in aanmerking te komen voor de WHOA moet uw organisatie aan de volgende vereisten voldoen:

  • uw organisatie bevindt zich in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat ze haar schulden niet kan voldoen;
  • het akkoord is noodzakelijk om een faillissement te voorkomen;
  • het akkoord is redelijk: de schuldeisers zijn erbij gebaat, of mogen er in ieder geval niet slechter uitkomen dan wanneer er sprake is van een faillissement van de organisatie; 
  • uw organisatie heeft rendabele activiteiten;
  • een klasse van schuldeisers die ten minste twee derde van de waarde van de vorderingen binnen de klasse vertegenwoordigt, heeft ingestemd met het akkoord.