Prejudiciële vragen over stil faillissement

1 maart 2016 | Door redactie

Rechtbank Midden-Nederland heeft het Europese Hof van Justitie gevraagd zich uit te laten over de gang van zaken rondom het stille faillissement. De kantonrechter wil weten of arbeidsovereenkomsten ook bij een stil faillissement met een snelle doorstart ontbonden worden, net zoals bij reguliere faillissementen het geval is.

De zaak was aangespannen door een aantal vakbonden naar aanleiding van het stille faillissement en de doorstart (ook wel pre-pack genoemd) van een grote kinderopvangorganisatie. De overnemende partij wilde de werknemers van de failliete organisatie niet overnemen. De bonden stelden echter dat een stil faillissement juist gericht is op een doorstart. Alle werknemers moesten volgens de bonden daarom met behoud van arbeidsvoorwaarden overgenomen worden. Omdat pre-pack nog geen wettelijk kader heeft, heeft de kantonrechter gevraagd of het Europese Hof van Justitie naar de zaak wil kijken.

Tijdstip van overgang van onderneming van belang

Bij een pre-pack wordt een overname van een bijna failliete onderneming in stilte voorbereid door een bewindvoerder. Is er een overnamekandidaat gevonden, dan is het uitspreken van het faillissement nog een formaliteit waarna meteen een doorstart gemaakt wordt. Volgens de kantonrechter valt er veel voor te zeggen dat het tijdstip van de overgang van onderneming feitelijk vóór  het uitspreken van het faillissement (tool) plaatsvindt. Na de uitspraak wordt de overname slechts geformaliseerd. De overname is namelijk voor het faillissement al beklonken. In dat geval zouden werknemers meeverhuizen naar de nieuwe eigenaar. De kantonrechter wil daarom van het Europese Hof van  Justitie weten wanneer in zo’n geval sprake is van de overgang van onderneming en hoe het precieze tijdstip van de overdracht bepaald moet worden.

Modernisering faillissementsrecht mogelijk vertraagd

Op dit moment werkt de minister van Veiligheid en Justitie aan een grote hervorming van het faillissementsrecht. De Faillissementswet wordt aangepast om de continuïteit van failliete ondernemingen te bevorderen. Ook pre-pack moet worden opgenomen in de wet. Het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen is op 4 juni 2015 ingediend bij de Tweede Kamer. De woordvoerder van de minister heeft laten weten de uitspraak van het Hof af te willen wachten voordat het wetsvoorstel eventueel gewijzigd wordt.
Rechtbank Midden-Nederland,24 februari 2016, ECLI (verkort): 954