Verificatievergadering bij een faillissement

Bij het aanvragen van een faillissement van een onderneming speelt de curator een belangrijke rol. Zo bekijkt hij in een verificatievergadering de schulden van de failliet en doet een voorstel aan de schuldeisers. Wat komt er allemaal kijken bij een verificatievergadering?

15 juni 2021 | Door redactie

In de verificatiefase controleert de curator (artikel) aan de hand van de administratie en eventuele mededelingen van de failliet of alle vorderingen ook daadwerkelijk schulden zijn. Tijdens de verificatievergadering neemt de curator alle schulden door. Schuldeisers van wie de vorderingen worden betwist, kunnen daar hun vordering toelichten om zo alsnog hun vordering erkend te krijgen. Als de curator en de schuldeisers het niet eens worden over de status van een schuld, dan buigt de rechtbank zich daar over. Crediteuren die al vroeg van de curator hebben vernomen dat hun vorderingen onbetwist zijn, zijn meestal niet aanwezig op de verificatievergadering. De verificatievergadering kan overigens ook plaatsvinden zonder schuldeisers.

Akkoord met schuldeisers

In de verificatiefase kan de failliet ook een crediteurenakkoord aanbieden aan de schuldeisers. De failliet biedt dan aan om een deel van zijn schulden af te lossen in ruil voor totale kwijtschelding. De failliet kan tijdens het faillissement maar één keer een akkoord aanbieden. Tijdens de verificatievergadering stemmen de schuldeisers hierover en moet een meerderheid akkoord gaan. Deze meerderheid vertegenwoordigt minstens de helft van het totale bedrag aan schulden. Als de rechtbank het akkoord goedkeurt, wordt het bekrachtigd en is dit bindend voor alle schuldeisers, ook voor degenen die niet akkoord gingen. Het faillissement is dan ten einde.

Staat van insolventie

Wordt geen akkoord bereikt met de schuldeisers of keurt de rechtbank het akkoord niet goed, dan ontstaat een staat van insolventie. De boedel wordt in dat geval verkocht en de opbrengst verdeeld onder de schuldeisers volgens een bepaalde rangorde. Een groot deel van faillissementen wordt echter al vóór de verificatievergadering opgeheven omdat er te weinig baten zijn.