Moeten familiebedrijven ook cijfers overleggen aan de OR?

22 juli 2019

Onze OR ontvangt geen financieel-economische cijfers. Als we daarom vragen is het antwoord dat een familiebedrijf deze niet hoeft te geven. Klopt dat?

Een familiebedrijf is een bedrijf dat grotendeels beheerd wordt door één familie. Het zegt niets over de rechtsvorm. Dat kan variëren van een kleine vennootschap onder firma tot een beursgenoteerde nv die onder de Structuurwet valt. Het zegt ook niets over de te verstrekken financiële informatie.

Verplicht informeren

Elke ondernemer is verplicht zijn ondernemingsraad halfjaarlijks te informeren over de werkzaamheden en resultaten van zijn onderneming. Daarnaast geldt een verplichting tot het verstekken van jaarstukken. De verplichte inhoud van die stukken is voor bv’s en nv’s geregeld in het Burgerlijk Wetboek, boek 2 en voor alle overige ondernemingen in het Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985. Bovenstaande komt erop neer dat uw ondernemingsraad in alle gevallen recht heeft op de jaarrekening, het jaarverslag en de accountantsverklaring als deze verplicht of vrijwillig zijn opgesteld. Die verplichting hangt sterk samen met de omvang van het bedrijf. In het algemeen geldt dat de verplichtingen uitgebreider en gedetailleerder zijn naarmate de omvang van het bedrijf toeneemt qua omzet, balanstotaal en personeelsbestand.

Beloningsverhouding van de organisatie

De enige uitzonderingen op de informatieverplichtingen aan de ondernemingsraad betreffen informatie over de interne beloningsverhoudingen. Als de bestuurder grootaandeelhouder (dga) is, hoeft hij deze niet te verstrekken. Dat is het geval als hij meer dan 5% van de aandelen bezit. Als het bedrijf minder dan honderd werknemers heeft, geldt deze verplichting ook niet.