Financial lease voordeliger dan operational lease?

Voor veel organisaties is financial lease voordeliger dan operational lease. Dat komt doordat bij de laatste variant van deze meest gebruikte en bekendste leaseovereenkomsten de leasemaatschappij meer risico loopt. Een organisatie moet daarvoor betalen. Bovendien blijft het leaseobject van de leasemaatschappij en wordt het geen eigendom van de organisatie.

23 april 2021 | Door redactie

Het voordeel van operational lease is vaak dat alles door de leasemaatschappij geregeld wordt. In het geval van operational lease van een auto, draagt de leasemaatschappij bijvoorbeeld zorg voor de verzekering, de wegenbelasting en het onderhoud. Al deze maandelijkse lasten zijn in het  leasetermijnbedrag verwerkt. De maandelijkse lasten vallen door deze ‘service’ dus hoger uit. Uw organisatie is geen eigenaar van het leaseobject. Want bij operational lease blijft de leasemaatschappij juridisch en economisch eigenaar. Dat betekent onder meer dat een organisatie de investeringsaftrek niet voor een leaseobject mag inzetten. Ga dus na of het voor uw organisatie wel voordelig is om bij een leasemaatschappij aan te kloppen. Check ook of de naam die aan een overeenkomst wordt gegeven wel correct is. Het komt geregeld voor dat overeenkomsten worden betiteld als leaseovereenkomsten, maar dit in werkelijkheid helemaal niet zijn.

Meer zelfbeschikking en andere voordelen bij financial lease

Heeft een organisatie een object nodig dat nog niet direct betaald kan worden, dan is financial lease een mogelijkheid. Gaat het bijvoorbeeld om de financiering van een auto, dan is het aankoopbedrag gefinancierd door de leasemaatschappij waaraan de organisatie een aflossingsbedrag en rente betaalt. De organisatie bepaalt zelf alles over het object. Bij een leaseauto kan bijvoorbeeld de keus vallen op een garage die een goedkopere onderhoudsbeurt aanbiedt, dat mag de organisatie zelf bepalen. 

Financial lease en toch geen eigenaar van het leaseobject

Er bestaat bij financial lease overigens ook de mogelijkheid dat de leasemaatschappij juridisch eigenaar van het object blijft en dat de lessee economisch eigenaar is en het object op de balans plaatst. Om de vraag wie de economisch eigenaar van het object is te beantwoorden, moet gekeken worden naar wie in overwegende mate het economisch risico voor het object draagt. Wie heeft het object bijvoorbeeld verzekerd en wie betaalt het onderhoud? Financial lease is dus een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen die verbonden zijn aan de eigendom, (nagenoeg) geheel door de orgasnsiatie en niet de leasemaatschappij worden gedragen. 

Nagenoeg alle leasecontracten op de balans

Sinds de invoering van IFRS 16 per 1 januari 2019 moeten nagenoeg alle contracten waaruit verplichte financieringsuitgaven voortvloeien, op de balans verwerkt worden. Bij elk contract moet duidelijk zijn wat de onderliggende rente is en hoe de financiële en serviceleasetermijnen zijn gesplitst. Die verplichting geldt niet voor leasecontracten met een looptijd minder dan 12 maanden en voor contracten die zijn verbonden aan activa met een geringe waarde. Bij de leasestandaard onder IFRS 16 komt het onderscheid tussen operational of financial lease op de balans te vervallen. Op de uitzonderingen na gaan alle financiële verplichtingen uit contracten die voorheen onder operationele lease of huur vielen naar de passiva. De tegenwaarde moet de organisatie als gebruiksrecht onder de vaste activa boeken. Dat gebruiksrecht wordt vervolgens afgeschreven over de economische levensduur. De nieuwe standaard maakt wel onderscheid tussen een leasecontract en een servicecontract. In een leasecontract staat het gebruikersrecht van bijvoorbeeld een voertuig (met kenteken) vermeld. Tijdens het contract bepaalt de klant hoe en wanneer hij het voertuig gebruikt. Servicecontracten geven de leverancier het recht om het voertuig te vervangen.