Uitstel oplevertermijn SDE+-projecten door corona

Elke organisatie die in duurzame energiebronnen investeert of wil gaan investeren, kan gebruikmaken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+). Natuurlijk moet daar iets tegenover staan: de subsidie moet uitmonden in een gerealiseerd plan waar een ‘opleverdatum’ aanhangt. Met zo’n eindtermijn wordt vanwege de coronacrisis nu soepeler omgesprongen.

24 april 2020 | Door redactie

De SDE+-subsidie is in het leven geroepen om de productie van duurzame energie te stimuleren bij zowel profit als non-profit organisaties, met uitzondering van de Rijksoverheid. Het gaat om bijvoorbeeld investeringen in zonnepanelen of windmolens, maar ook om de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte of een combinatie van hernieuwbare warmte en elektriciteit (WKK). Alle projecten met een SDE+-beschikking kennen een realisatietermijn. Dit is een uiterste datum waarop het project moet zijn gerealiseerd.

Coronacrisis leidt tot vertraging van uitvoering SDE+-projecten

Door allerlei coronamaatregelen zijn de SDE+-projecten onderhevig aan vertraging. Zo is er soms een langere levertijd van producten en materialen of ontbreekt het aan menskracht. Ook de netcapaciteit voor transport van elektriciteit is in deze crisistijd minder groot. Daarom stelt minister Wiebes in een kamerbrief (pdf) voor om alle projecten met een realisatietermijn in 2020 die vertraging oplopen waar de subsidieaanvragers zelf niets aan kunnen doen, één jaar ontheffing te geven. Daardoor kan inzet van arbeidskracht meer verspreid worden en is er tijd om iets te doen aan de transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Voorwaarde om in aanmerking te komen  voor de ontheffing is dat projecten binnen dat extra jaar wel kunnen worden opgeleverd.

Organisaties moeten ontheffing wel zelf aanvragen

Ontheffing gebeurt niet vanzelf: organisaties moeten zelf een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via sde@rvo.nl, onder vermelding van het SDE-projectnummer. Vergeet hierbij niet expliciet te vermelden dat realisatie van het project  binnen de aangevraagde ruimere periode mogelijk is.