Naheffing van tafel ondanks onterechte beschikking fe BTW

30 november 2017 | Door redactie

Het is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel om een naheffingsaanslag op te leggen als blijkt dat een beschikking voor een fiscale eenheid (fe) BTW onterecht is afgegeven. Dit heeft de rechter onlangs aangegeven.

Om in aanmerking te komen voor een beschikking fiscale eenheid BTW (tool) moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De ondernemingen moeten in Nederland zijn gevestigd, dan wel hier een vaste inrichting hebben.
  • Er moet sprake zijn van financiële verwevenheid; meer dan 50% van de aandelen van elk van de ondernemingen moet direct of indirect in dezelfde handen zijn.
  • Er moet een organisatorische verwevenheid zijn; ondernemingen moeten onder één overkoepelende leiding staan die als eenheid functioneert.
  • Er moet een economische verwevenheid zijn; ondernemingen moeten in hoofdzaak hetzelfde economische doel hebben; de ene onderneming oefent voor meer dan 50% aanvullende activiteiten uit voor andere onderneming(en).

In onderstaande zaak ontbrak het aan de organisatorische verwevenheid.

In strijd met rechtszekerheidsbeginsel

In deze zaak ging het om een ziekenhuis dat 51% van de aandelen hield in een onderneming die diensten verleende aan het ziekenhuis. De onderneming en het ziekenhuis deden een verzoek (tool) om te worden aangemerkt als fe voor de BTW en kregen ook een beschikking. De inspecteur kwam er na een onderzoek achter dat er niet was voldaan aan de voorwaarden voor een fe BTW en legde een naheffingsaanslag (tool) op aan de onderneming omdat deze BTW verschuldigd was over de aan het ziekenhuis verleende diensten. De rechter vernietigde echter de naheffingsaanslag omdat het in strijd was met het rechtszekerheidsbeginsel om de afgegeven beschikking niet te respecteren ondanks het feit dat de organisatorische verwevenheid ontbrak. Ook gaf hij aan dat het voor rekening en risico van de inspecteur was dat hij de relevante stukken destijds niet had bekeken.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24 november 2017 (publicatiedatum), ECLI (verkort): 6893