Wanneer kunnen mijn ondernemingen een fiscale eenheid vormen?

29 januari 2020

Ik moet voor al mijn vennootschappen afzonderlijk aangifte voor de BTW en vennootschapsbelasting (VPB) doen, kunnen mijn ondernemingen een fiscale eenheid vormen zodat het in één keer kan?

Als u meerdere bv’s heeft, moet u in principe per vennootschap afzonderlijk aangifte voor de BTW en VPB doen. Om dit omslachtige administratieve proces te vereenvoudigen kan de moedermaatschappij met een of meer van haar dochtermaatschappijen een fiscale eenheid aangaan. De fiscale eenheid hoeft dan maar één aangifte voor de VPB te doen.

Een fiscale eenheid is alleen mogelijk als de moedermaatschappij en de dochtermaatschappij goeddeels verweven zijn. De moedermaatschappij moet het gehele juridische en economische eigendom bezitten van minimaal 95% van de aandelen van de dochtermaatschappij. Dit bezit moet minstens 95% van de aandelen met statutair stemrecht van de dochtermaatschappij vertegenwoordigen en recht geven op minimaal 95% van de winst en van het vermogen van de dochtermaatschappij.

Andere voorwaarden zijn:

  • Alle betrokken maatschappijen moeten feitelijk in Nederland zijn gevestigd.
  • De vennootschappen hanteren hetzelfde boekjaar.
  • De vennootschappen zijn aan hetzelfde belastingregime onderworpen.
  • De winst van de vennootschappen wordt op dezelfde manier berekend.
  • De dochterbedrijven zijn een nv of bv;
  • De vennootschappen hebben een verzoek ingediend bij de Belastingdienst om een fiscale eenheid te vormen (dat gaat via dit formulier).

Tegenover de voordelen van de fiscale eenheid voor de VPB staan ook nadelen. Zo worden alle maatschappijen hoofdelijk aansprakelijk voor de door de moedermaatschappij verschuldigde VPB.

Fiscale eenheid voor de BTW

Voor het vormen van een fiscale eenheid voor de BTW gelden andere regels. Om te beginnen moet er minstens één bv, cv, stichting of vereniging deel uitmaken van de fiscale eenheid. Een fiscale eenheid met alleen 'natuurlijke' personen (eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma of man/vrouw-firma) is niet mogelijk.

Voor de BTW is sprake van een fiscale eenheid als de ondernemingen bv’s in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig met elkaar zijn verweven dat ze een eenheid vormen. Van financiële verwevenheid is sprake als u meer dan 50% van de aandelen bezit, met inbegrip van de zeggenschap. Van organisatorische verwevenheid is sprake als het bestuur van de verschillende ondernemingen door één persoon of door een groep van personen wordt gevoerd.

Van economische verwevenheid is sprake als:

  • prestaties van de tot de fiscale eenheid behorende ondernemers zich in hoofdzaak richten op hetzelfde economisch doel, zoals bij eenzelfde klantenkring; of
  • een deel van de fiscale eenheid alleen prestaties verricht ten behoeve van het andere deel van de eenheid. Dit is het geval als de ene ondernemer voor meer dan 50% prestaties verricht aan de andere ondernemer.

U kunt zelf een verzoek doen om een fiscale eenheid voor de BTW maar de Belastingdienst kan dit initiatief ook nemen.

Alle maatschappijen die deel uitmaken van de fiscale eenheid voor de BTW worden hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde BTW-schulden.Meer informatie over de BTW-aangifte vindt u in de toolbox Stap voor stap naar een foutloze BTW-aangifte.

Meer informatie over de aangifte vennootschapsbelasting vindt u in de toolbox Stap voor stap door de aangifte vennootschapsbelasting.