Exacte voorwaarden voor TOFA bekendgemaakt

Op overheid.nl zijn onlangs de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) bekendgemaakt. De regeling kan van 22 juni tot en met 26 juli worden aangevraagd via een door UWV beschikbaar gesteld formulier. De tegemoetkoming bedraagt € 550 bruto per kalendermaand.

15 juni 2020 | Door redactie

De TOFA is bedoeld als vangnet voor mensen zoals flexwerkers en studenten, die vanwege de coronacrisis een forse terugval hebben in hun inkomen, geen aanspraak kunnen maken op WW, bijstand of een andere socialezekerheidsregeling en een tegemoetkoming nodig hebben als bijdrage in de kosten van hun levensonderhoud. De voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om in aanmerking te komen voor de TOFA zijn onlangs in de Staatscourant gepubliceerd.

Voorwaarden voor de TOFA

Er bestaat een recht op TOFA als de werknemer aan deze voorwaarden voldoet:

  • Hij heeft in februari 2020 ten minste € 400 aan loon genoten.
  • Hij heeft in maart 2020 ten minste € 1 aan loon genoten.
  • Hij was 1 april 2020 18 jaar of ouder, maar heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
  • Hij heeft in april 2020 ten minste 50% minder loon genoten in vergelijking met het genoten loon in februari 2020.
  • Hij heeft in april 2020 ten hoogste € 550 aan loon gehad.
  • Hij verklaart schriftelijk dat hij door geleden inkomensverlies de tegemoetkoming nodig heeft als bijdrage in de kosten van levensonderhoud.
  • Hij verklaart schriftelijk over de periode april 2020 geen loondervingsuitkering of een uitkering op grond van hoofdstuk 3 of artikel 78f van de Participatiewet toegekend heeft gekregen, dan wel een vergelijkbare uitkering toegekend te hebben gekregen op grond van een buitenlandse wettelijke regeling.

Tegemoetkoming binnen 8 weken uitbetaald

De tegemoetkoming wordt toegekend over de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 en bedraagt per kalendermaand bruto € 550. De aanvrager zal de tegemoetkoming binnen 8 weken na de datum van toekenning van de tegemoetkoming door UWV uitbetaald krijgen.

Bijlagen bij dit bericht